Skip to main content

Full text of "Specimen literarium inaugurale, continens vitas ex Lexico biographico Ibn-Callicanis, quae non exstant nisi in codice Amstelodamensi, quod .."

See other formats


-^^ 
/> SPECIMEN LITEKARIUM INAUGURALE. 

CONTISE.VS 

VITAS EX LEXICO BIOGRAPHICO 

IBN-C ALLICAN/^. 


SPECIMEN LITERARIUM INAUGURALE. 

CONTIHENS 

VITAS EX LEXICO BIOGRAPHICO 

1 B N ■ C A L L I C I N / xS, 

QUAE NOS EXSTANT NISI IN CODICE AMSTELODAMEKSI , 

QCOD, 

/ ANNUENTE SUMMO NUMINE, 

EX AIICTORITATE RECTORIS MAGNIFICI 

HENRICI GUILIELMI TYDEMAN, 

AMPLISSIMI SENATCS ACADEMICI CONSENSU , 
NOBILISSIMAE FACILTATIS PIIILOSOPinAE THEORETICAE ET LITERARUM IIL^UXIORCM DECRETO, 

PRO GRADU DOCTORATUS, 

SUMMIsaiE l> DISCIPLI^A PHILOSOPHIAE THEORETICAE ET LITERARUll HUMASIORUM HOXORIBtS AC PRIVILEGIIS', 

IN ACADEMIA LUGDUNO-BATAVA, 

BITE ET LEGrriME CONSEQCENDIS , 
PtlBLICO AC SOLEMNI EX.\MINI SUB.MITTET 

JANUS PIJNAPPEL GER. FIL, 

AMSTELODAJIESSIS , 

AD DIEM VI jmVII MDCCCXLV, HORA II— UI. 

IN AUDIIORIO MAJORI. .4MSTEL0DAMI, 

EX OFFICIIVA TYPOGRAPHICA C. A. SPI.\ ^ FILII. 
MDCCCXLV. 
TACONI ROORDA, PRAECEPTORI AESTUMATISSIMO, HOC SPECIMES D. D. (^ogitanti mihi de specimine in literis yirabicis edendo et hanc meam cogitationem cwn V. Cl. 
Weyers communicanti , hic auctor mihi fuit ut ederem ex codice Instiluti Regii Belgici Lexici 
biographici Ibn-Callicanis eas vitas , quas alius] nullus huc usque cognitus ejus libri codex contineret. 
Codicem V. Cl. van Lennep benigne mihi concessit. Primum vitas eas quadraginta esse numero 
ex Conspectu Trdemanni^ intellexi, mox vero , de his sedecim a V. Cl. JViistenfeld in codice 
quodam suo repertas esse videns , viginti quatuor tantum mihi restare edendas. Harum tredecim pro 
specimine edere constitui , reliquas postea ut spero editurus , adjecturusque lectiones variuntes in fitis 
illis sedecim , a V. Cl. Wiistenfeld jam editis. 

V. Cl. Weyers in epistola ad me data sibi has vitas non ab Jbn-Callicano scriptas esse i'ideri 
dixit , argumenta tamen quibus hanc suam sententiam conjirmarct non addens , id quod ideo imprimis 
ingratum mihi accidit , quod hac de causa ore coUoqui prohiberet Viri Clarissimi morbus , cujus finem 
brevi post mors esset allatura. Nam argumenta quidem inveniri possunt , quae J^iri Clarissimi 
opinioni faveant , sed dubito an satis va/ida reperiantur, ut certum iis niti possit judicium. Dicunt 
enim vitas non legi in autographo , quod invenerit Cureton , quoque usus sit de Slane. Sed constat 
non statim ita ab Ibn-Callicano opus suum ut nunc habemus esse editum : ut hae vitae ex priore 
quadam operis adornatione esse possint. Provocant etiam ad praefationem , in qua dixerit auctor 
se non daturum vitas omnium sociorum Mohammadis nec eorum asseclarum , seqne nullum memora- 
turum Califam , metu ne in majorem molem opus cresceret. Sed potest haec praefatio ad seriorem 
pertinere aetatem. Nam si vere ab Ibn-Callicano vitae sint conscriptae , rem ita nobis proponere 
possumus , eum primum de Lexico cogitasse , quod omnes omnino comprehenderet viros paulo illus- 
triores , sed quum jam videret hujus sui operis ambitum fore nimium , Catlfqs et proximos Moham- 
madis aetali viros postea omisisse. In altera hac cditione omittendi erant etiam articuli manci; 1 Ampla in hujus libri Prooemio p. 39 sqq. legitur codicis nostri a V. Cl, Willniet conscripta descriplio. iiani vifani anctor neniinis addidit , ciijiis annuin mortis ignorarct. Hanc non absohitae descriptionis 
speciem pliiriinae habent vitae , ijiiae invcniuntur in hoc codicc , vcl potiiis hac codicis parte , nani 
i'ol, i ct i in ununi conipacta partcm constituunt Codicis , ciijiis altcra pnrs deficiens duobiis vulgalnr 
edifionis voluminibiis suppleta est; et hinc Jactum est , uf sal niullac ritac in niargiiic c.r viilgnta 
edilione sinf esplefae: iiam falsa cst sententia V. Cl. Willnict (I. I. p. 44), i/ui aiinotnfioncs esse , 
a doclo qiiodam Arabc e.r aliorum libroruni lcctionc niargini adscriptas putahat. Hacr igitur 
facinnt , ut nondum persuasum mihi sit , has vifas ab alio ijiiodnw cs.sc con.tcriptns . scd aliiiiinndo 
tameii confido fore ut meliiis hac de re cvistimari possit. 

Paiica addenda mihi restantde nica in hac editionc collocala opcrn. In lc.ituni Arabiciuii itoniiullo.i 
errores irrepsisse, quos ad calcem libelli corrigendos notavi, magnopcre doleo , sed hoc in rclii/un opcris 
parte aliter esse futurum pro certo possum spondcre. Praeter \ otiosum singulari cpwque fcmporum niimero 
additum, puncta diacritica in verbis notissimis vnii.<tsn , qiiae minora sunt , nihil credo nie dc lcctione 
codicis accurate monere omisissc. In versionc Intiiin qiiani ma.riiiie potiii Arabica ad verbum reddidi. 
In annotatione loca e.t libris editis paucissima descripsi idque iion feci eliam ex M.S. ■a.^a-Nawawu. 
ciijus priorem partem typis expressam mox integram in liiceni editum iri speramus. Sed incrant in 
textn difflciliora , qiiae vires nieas et aiixilia , novitii in literis Arabivis , longe siipernrenl. Haec aiiiinnd- 
verfenfes lectores aequi bonique consiilant velim , sibique persuasum habennt ine nihil urdeiitiiis 
cnpere, quam ut vires mihi augeantur, atque imperfecta perfectiora reddam, et sic ego quoque aliquid, 
quantumvis exiguum, ad Orientalium lilernrum studium promwenduni contulisse , nc.c spcm, qiiam 
forfasse optimi, quibus mihi iiti configit , prneccptorcs de mc coiiccpcriiit, jnorsus fcfellisse dici ali- 
qiiando possini. VITAE 

EX LEXICO BIOGRAPHICO 

I B N - C A L L I C A N / S, 

OUAE NON EXSTANT MSI IN 

CODICE AMSTELODAMENSI. I. !5aiiMs Abu-1-Abbas Ahmad ibn-Ali al-Qastallani *. 

Socius fuit Saict Abu-Abdi-/-laht al-Qorasu 2, ex cujiis institutione multum profecit, cujusque 
doctrinae abundantia in eum delata est et cujus auctoritate traditiones retulit. Omnia ejus verba 
quodque tradiderat collegit in magnum librum , quem legi, et ex quo haec transscripsi : Dixit 
Abu-1-Abbas Abmad ibn-Ali al-Qastallani (gratum eum babeat Deus), mense Du-l-bigga anni 610 
(p. C. 1214): Audivi SaicMw» Abu-Abdi-/-lahM/w al-QorasiMw (gratum eum habeatDeus) dicentem: 
Quum aliquando adessera Saico Abu-lshaq Ibrahimo Ibn-Toraif (?) (gratum eum habeat Deus), venit 
ad eum homo et rogavit: Licetne homini adstringere se obligatione, qua se uou solvat nisi voti compos 
factus sit? Is maxime licere respondit, et probavit traditione de Abii-Lobaba al-Ancario in historia 
tribus aw-Nacir, et effato Mohammadts (super eum sit salus) : Quodsi ad me venisset, profecto Deum 
rogassem , ut ei peccatum condouaret, hoc vero quum fecerit, mittite eum donec Deus hac de re 
decreverit ^. Itaque hanc quaestionem, inquit •al-Qorasi, quum audirem, nihil sumere mihi proposui, 
nisi quod a Deo mihi mitti appareret. Quum ita per tres dies expectassem, opificiura meura interea 
in taberna exercens; sellae insidenti mihi apparuit aliquis, cujus in manu res quaedam erat in 1 Vid. Herb. in v. Castelani, et Casiri, Bihl. Esc. I, 479. Decst relativam in Lobbo-/-lobabo, qiiem cd. 
V. Cl. P. J. Veth. 2 Herb. in v. 4bu-Abdallah. 

3 Traditioiiem invenias apud Weil in libro, cui titulus Mohamnied der Prophet, p. 428 sq., ubi tamen 
pro tribu ■a»-Nacir memoratur tribus Qoraita, id quod hoc loco melius est. Error facillime nasci potuit, 
quum utraque tribus fidem Mosaicam profiteretur et ex eadem stirpe origincm duceret , unde fit, ut saepe 
conjunctim memorentur, e. g. ab "an-Nawawio. 

A Tase, ct dixit: Expecta ad crepusculum : tum dc lioc edes. Quo profecto quum crcpusculum 
advcnissel fisso parietc puclla milii apparuit paradisiaca, pulcrc occUata, mauu tcncns idem illud 
vas re mclli simili replctum ; quac quum mc adiisset tcrque mc jjustarc fecisset tremorc correptus 
animiqiic deliquium passus sum, et quum cxperjjcfactus essem, illa abicrat. Post boc tempus 
uullus mibi cibus placuit animusque nieus imbutus fuit ^ hac imagine, qua pulcriorem vidi nemi- 
nem neque magis dulciloquentem. 

Abu-Abdi-r-Rahman Uatim ■ibn-'On\v;in al-A^amm (i. c. Surdus)^, incola Balcj. 

Unus omnium maxime notus erat abslincnlia a rebus mundanis ^ et bumilitate, et insignis erat 
continentia a rebus illicitis victuque tcnui. Verba ejus de abstinenlia et de mansuetudine in corpus 
coUecta sunt, Retulit traditionesauctoritaleSaqiqj-al-BalkiJ etSaddadi ibn-Uakim al-Balliu, ipsiusque 
auctoritate retulerunt Hamdan •ibn-I)i-w-Nun et Mohammad ibn-Furis , ambo Balklewses '. — Adiit 
Uatim Bagdadw»» tempore Abu-Abdi-/-labi Ahmadis ibn-Uanbal ^, ejusque consuetudine usus cst. 
Dicuntur Uatimjwj Bagdadi convenisse urbis incolae eique dixisse : Tu, Abu-Abdi-r-Rahmanc , 
etiamsi non es Arabs, tamen unumquemque, qui tecum disputat, ad silentium redigis. Undenam 
hoc fit? Tria sunt, inquit, quibus vincam adrersarium meum. Et rogatus quaenam illa esseut, 
dixit: Laetus sum ubi recte dixit adversarius, et tristis sum ejus causa ubi erravit, meque com- 
primo quominus me ignorantem ei ostendam *, Quae quum Ahmado ibn-Hanbal essent perlata : 
Laus Deo sit, inquit, quam sapiens est ille vir! — Dixit Abu-Ga:far •al-Harawi'': Fui ahquando 
cum Hatimo, quum peregrinationem sacram facere decrevisset. Quum autem Bagdadw/w venisset 
mihi dixit: Abu-Ga:fare, convenire cupio Ahmadwjw ibn-HanbaL Percontati igitur ubinam habi- 
taret ad ilium perreximus pulsatisque foris quum egrederetur dixi : Abu-Abdi-/-labe; cn fratrem 

1 Hacc formae 2'>« verbi lj^ (uam in Cod. hac forma scriptum est) significatio lexicis est addenda. 

2 Herb. in \oce Hatem. Dicitur ibi Hatim mortuus esse a. 237, (p. C. 851-2), sed auctoritas additur nulla. 

3 Vocabidum Jos-. inlibro i'aTT/"af (ed.Constant.) ita explicatur: ^j^ ^^'1 J,l J>jyJI d»j' «jlUI ^j JJOjJt 
Ju^j^ sy~>^\ toiy Liis LojJI JL^I^ JJ) yc J^j l^ u^It*^'; I^JJI uaijyo «juLil Jjo| iUxof 
si^Jo Xiix vsJLi> U>o iXJj' Jl^ ij' y — f)r" '^^ eodem libro explicatum invcnias in lex. Freytagii. 

* De quatuor his traditionariis uihil inveni , nisi qiiod legitur apud Herbelotium v. Schakik. 

5 "Ibn-CalL cd. de Slane T. 1. p. t*!", An-Nawawi ed. Wiistcnfeld p. Iic|', alibi. 

6 Haec formae 6 verbi J (?~^ significatio lcx. addatur. 

T Neque de hoc quidquam novi. Apud Meursingium quldem in libro Sojutii de Interpretibus Korani 
mcmoratur vir quidam hujus nominis, sed is quum anno 381 mortuus esse dicatur idem esse ac noster vix potest. — 3 — 

tuum UaXimwm'. Abu-Ga:far ita Darrare perrexit: Salutavit eum Ibn-Hanbal eique adveutum 
gratulatus postquam comiter eum exceperat: Dic milii, inquit, Hatime, quo constet liberum esse 
neque aliis bomiuibus obnoxium? Cui ille: Tribus, Abu-Abdl-/-lahe, rebus. Quaenam, inquit, eae 
sunt? Ut des illis, inquit Hatim, opes tuas, neque accipias opes illorum; utque tribuas illis jura 
sua neque ab illis repetas jus ullum , utque denique feras illorum reprehensiones neque reprehendas 
illos qualemcumque ab causam. Tunc Ahmadtim oculis defixis terram digitis percussisse dixit, 
deinde vero caput sustulisse et dixisse: Gravia ea sunt profecto, Hafime. Huuc vero ei respondisse 
ter repetitis verbis: Utinam viam salutis ingrediaris! — Roganti cuidam: Quibusnam fundamentis 
nituntur res tuae? respondit: Quatuor. Quod vitam non rehnquam antequam integra mea mihi porlio 
data sit eaque nemo fruetur nisi ego ipse; quodque quaudo fatum meum futurum sit nescio, et quod 
a Deo ne minimum quidem temporis punctum absum. — Dixit: Si emissarius^ tibi assideret, ut 
scripto dicta tua mandaret, profecto ab eo caveres : jam vero quum adscendant ad Deum ab eo tamen 
non caves. — Dicenti cuidam: Pervenit ad me fama te transire deserta sine viatico, respondit: 
Imo, cum viatico ea transeo: viaticum meum in his quatuor tantum rebus constat, alterique 
roganti quaenam illae essent? Video, inquit, totum mundum regnum esse Dei, omnesque creaturas 
esse ejus servos et familiam , et omnia quibus ad propositum perveniamus 2 omnesque res vitae 
necessarias esse in Dei excelsi potestate; videoqueDei imperium extensum per totam Dei terram ^. 
Dixit ei vir ille : Macte viatico tuo', Hatime! transibis eo ad refugia vitae futurae *. — Narravit 
IJatim : Proposui mihi ubi Meccajw advenissem gyrum circum Ka:ba?w facere , precesque fundere 
donec me vires deficerent, et omne quod mecum haberem eleemosynis impendere. Quum 
igitur Mecca»2 advenissem preces fudi, gyrumque feci donec me vires deficerent: haec duo perficere 
potui ; tertium non potui. Sic desciveram ab obedientia ab una parte , dum liber ^ a peccato 
eram ab altera. — Etiara hoc narravit Hatim : Nivibus Balcae aliquando coelo delabentibus domi 1 Verba jmL\ v_A^La in Lexico Freytagii non explicantur, sed video ea in Clueslomathia Aiabica 
Sacyi, V. 1. p. 197 ita verti : chargi de Vespionnage. 

2 Non satis accurate definitur ^_^j.jm> in lex. Freyt. Est enim vulgari loquendi iisu , ut legimus in libro 
TaTlfat, 0^.oJuJI J,l au J^^JL) L*J |V*«t) ex qua significatione omnes illae, quae in lexico inveniuntur, 
locutiones facile explicantur. 

3 Non duLito, quin legendum sit «JUt. Male in Cod. scriptum et tj-pis expressum est JlsLj pro Ijolj. 

4 Facetia in eo est, quod desertum et refugium eodem in lingua Arabica vocabulo significantur. 

5 De hac significatione verbi !>^^> si attendimus crebram verborum ultima t cum iis, quae ultiiiiam 
semivocalem habent, permutationem, satis constare videtur. 

A2 — 4 — 

meae tres dics reniansi cum sociis meis. Et ejjo his: Narrct niihi, inquam, quisque vcstrum, quaenani 
res maxime se sollicitum reddat. Quod quum fecissent, ueminem inlcr eos essc apparuit, quin vellet 
hac sua sollicitudine liberari. Tum vero eos sihi dixisse: SoUicitudo tua, Abu-Abdi-r-Rabmdnc, 
quaenam est? Respondi me sollicitum reddere quod nemini commiserationem moveret vir ille qui 
portaturus esset victum meum quum nix tam alte jaceret. Quae dum dicebam advcnerat homo 
panarium gestans, vestibus luto sordidis (nam lapsus erat), mihique dixit: Cape hunc panem, 
Abu-Abdi-r-Rahm;ine M — Dixit IJ;rtim: Foris profectus sum cum viatico idque in medio deserto 
periit, itaque idem fui foris domiquc '•'. — Ro<janti cuidam: Unde victum tuum capis? dixit: Deo 
sunt gazae coeli et terrae, sed hypocritae illud ijjnorant^. — Dixit: Quatuor mihi sunt uxores et 
noTem filii, sed nuUum est Satanae desiderium in quapiam re, quae ad vitam iis necessaria sit, 
me stimulandi (ut scilicet inhoneste mihi eam comparem). — Narravit etiam hoc: Quum aliquaiido 
Turcis obviam facti essemus et incursio inter nos fieret, dejecil me Turca quidam laqueo meque de 
equo deturbavit, et de jumento suo descendens in meumque pectus considens barbam hanc 
promissam arripuit cultrumque ex ocrea eduxit , quo me mactaret. Sed , per Dominum meum ! 
non erat animus meus penes eum cultrumve ejus, sed erat tantum peiies Dominum meum, expectans 
quid secum ejus decretum afferret. Et dixi : Domine , si decrevisti de me ut hic mc maclol, 
obedientiam praesto: tuus enim sum et possessio tua. Quumqueego ita compellarem Dominum meum 
et Turca in pectore meo sederet meamque barbam prehensam teneret, Moslinu^s quidam sagitta 
guttur ejus feriit, adeo ut de me delapsus sit; et ego eum aggressus cultro manui erepto jugulavi. 
Hanc ob causam animi vestri penes Dominum vestrum sint, ut videatis de miracuhs favoris cjus quod 
non videlis apud patres neque matres vestras. — Dixit Abu-Bacr al-Warraq ^ : IJatini al-Agamm est 
Loqman hujus populi. — Narratur niulier ad HatimMw venisse, eumque aliquid rogasse, ct eodem 
temporis puncto accidisse , ut crepitum veutris emitteret. Quo quum pudore afficeretur mulier, 
disit Hatim : Tolle vocem tuam ! seque sponte surdum simulavit. Hoc diclo gaudens mulier eum 
non audivisse crepitum dixit. Hinc invaluit de eo nomen surditatis. — Venit ad eum vir, dixitque, 
Quaenam, Abu-Abdi-r-Rahmdne, res caput est devotionis ejusque mcdium et ultimum? Cui hic: 
Caput, inquit, devotionis est fiducia iu Deo, el medium ejus patientia et ultimum sanctitas ^. - 
Misereatur ejus Deus, qui exaltetur ! 1 Ipse alius malum suo anteposuerat, non se esurire dicens, sed sibi cominiserationem movere si quis forte 
cibum allaturus esset: quod si ctiam socii illi fecissent, eodem modo sollicitudine sua cito fuissent liberati. 

2 Kam donii etiam uude viveiet non habebat. 3 Verba sunt Qor. Sur. LXIII :7. 
* Fortasse idem est, atque ille quem memorat Herb. s. v. Fariak. 

5 Vid. vocabuli explicationem ex 'Jwnfaf ap. Freytag in Lex. 5 — III. Abu-'Omar •al-Harii ibn-Miskin al-MiijTl ^ cliens 2 Mohammadi* ibu-Raijan •ibn--Abdi-l-AziE 1« 

ibn-Marwan. 

Vidit •a/-LaitM»z ibn-Sa^d ^, eique quaestiones proposuit. Audivit Sofjanum ibn-^Ojaina al- 
HilaliM?» ^, 'Abdo-r-RahmanMw ibno-l-Qasim •al-Oiaqium ^ et'Abda/-lah?<?w ibu-Wahb al-Qorasiz/m •>. 
Retulerunt ejusauctoritate omnes MiQrie. Erat ICtus sectae Malik« -ibn-Anas ^ (gratum eum babeat 
Deus), praeeratque scholae, quam tristibus temporibus al-Mamun Bagdadww transtulit. In carcerem 
eum conjecit ab-Mamun, quod negaret Qor.amim esse creatum*, captivusque Bagdadt remansit 
usque ad cahhlum Ga^farj al-Motawakkih" , qui eum et reliquos, qui in carcere erant, liberavit. 
Bagdadi traditiones docuit et postea MiQraw reversus est. Per diploma judicis munus ei deman- 
davit •al-Motawakkil , eoque munere functus est ab anno 237 (p. G. 851 — 52) ad annum 245 
(859 — 00), quum munere est privatus. Quum Bagdado Mi^ram profeclus esset moestissimus fuil 
Abu-Ali ibno-l-Gauzi , scripsitque ad Sadanw/w ibn-Jazid, qui Mi^rae habitabat, querens dc n 
moerore, qui se occupasset desiderio •al-Hariti. Scripsit autem in margine inferiore suae epistolac : 

Quemcumque fidelis amici oblivisci faciat discessus, ego ejus non obliviscar umquain. 
Separarunt nos fata et ardet dcsiderio et amore ignis tristitiae in pectore. 
Rescripsit ei Sadan ibn-Jazid: 

Heus tu, qui quercris nobiscum quod disjunctus sis ab amico et longe ab eo diftans ! ^ 
Suiliciat tibi Dei familiaritas: cum eo enim si versatur homo, homo fehx est. 
Omnis consuetudo cum acqualibus cessat: sed Dei familiaris in omne aevuni vivit. 

Natus est -al-Harit •ibn-Miskin amio 154 (p. C. 771) et mortuus est die 27 mensis Rabi:< I 1 Ad-Dahabii Tabakaf ■al-Eoffat ed. Wiistenfeld. cl. 8 n". lOS. 

2 De hac clientela v. de Slane in Praef. ad Vol. 11 v. angl. ■Ibn-Call., et de Sacy Chrest. Arab. I, p. 396. sq. 

3 ■Ibn-Call. p. 111", Nawawi p. af). « ■Ibn-Call. p. (")«, Naw. p. f\<i et deSacy CAr.^roZ». I,p. 400. 
5 'Ibn-CaU. p. rAl- « Ibid. p. m. ' Ibid. p. itr, Naw. «("♦• 

8 Satis notum est-aI-MamiinM»i fuisse theologum admodum libere senticntem. Dehac quaestione, an Qor.anM.s 
fuerit creatus, quae inCalifa^wejus agitata sint, vide inter alios in Fliigclii libro, Gesch. der Araber,Tom. II, p. 150. 

9 Freytagius male neglexit nolam in Spec. Weyersii V. Cl . p. 119, ubi dicitur verbum ^Aj proprie sig- 
nificare distitit, longius abfuit, et in Hamasa a Tabrlzio explicari per (Jotj> id quod optime hoc nostro loco 
confarmatin. — Quod in textu Arabico ad hunc locum dixi longam accusativi terminationem in pausa corripi 
non posse, per errorem dixi, sed pracstare puto explicandi rationem ibi propositam. anni 250 (p. C. 864]. Preres super eum dixit Jazid •ibu-Abdi-/-liih , EmiiMs Aegypti ' , et quiu- 
quies niagniludiuem Dei super eum professus est. Misereatur ejus Deus, qui exallelur ! 

Abii-3Iobammad al-ljasau ibn Ali ibu-Abi^Taleb (gratum eum habeat Deus.) ■^''- 

Maler ejus erat Fatima, filia legati Dei (benedicat ei Deus eiquc salutem det.) Califa salutatus 
t-st die, quo mortuus est pater ejus Ali (gratum eum habeat Deus) 2. Omnium hominum maxime 
le<^ato Dei (benedicat ei Deus eique salutem dct) similis erat. Mansit Kufae ad mensem Ka.hium I, 
auni 41 (p. C. 601), interfecitque Abdo r-Rahmam/;« ibu-Molgam^. Dicunt eum huncgladio percus- 
sisse hunc autem manu eum a se removisse, sed manum ipsi amputatam esseethumi lapsam. Tunc 
ooutra Moav\ija/M profeclus obvius ei factus est loco quodam regionis Kufensis, factaque pace 
tradidit ei imperium eumque Califaw salulavit die 25 mensis Rabi:« I. Dicunt Hasani/w ab illo 
accepisse quinquagies centena millia drachmarum. Deinde Medlnawi rediit, Dicitur vulgo Hasan 
pacem fecisse cum Mo^awija Adrohe ' , mense Gomada I, et ab illo accepisse mille denarios. Haec 
omnia refert aJ-DauIabi ^ in chronico suo. Califa/j/s ejus fuit sex meusium et quinque dierum. — 
As-Sa:bi * haec rctuht: Adfui al-Hasano, quum imperiura tradidisset Mo^awijae et privatus 
feotus esset. Laudavit ille Deum et postquam eum adorasset dixit: Porro, maxima prudeutia est 
timor Dei et maxima stultilia rebellio ^: et hoc imperium de quo contendimus ego et Mo^awija 
uou est nisi jus hominis, qui majus jus habet quam ego, vel jus meum, quod reliqui Mo^awijae, 
ut pax fierel populo et liberaretur sanguis ejus, etiamsi noverim illud vobis fortasse bellum civile 203 
esse illaturum, fructusque in longum tempus delalum iri. — Retulit Sofaina »: Audivi legatum 1 Dc hoc agit Abu-1-Mahasin (MS. Leid. N". 374) p. 130. Praefcctus fuit ab anno 242 ad annum 252. — In 
ejusvita noster appcllatur jOLJt ^f^^ jy^ ^' iJ-V^^ <^ liy^U-l ; jj»* ^l est etiam in Tabakat, 1.1. 

2 Die 17 mensis Ramacani anni 40 (Jau. 661): Abu-1-Fida.i Annales, ed. Rejske, I, p. 338. 

3 Interfector Allt: Navr. MS. Leid. N". 357, p. 276, Abu-1-Fida., 1.1. p. 333, sqq. 

4 Geographie d'Aboulfeda, ed. de Slane, p. ^^'i. 

5 Ibn-Call.p. vlf: mortuus est a. 320: appellatur etiam^y^jj|: cf Lobbo-/-Lobab s.v. 

6 Ibid. p. n^l* '■ mortuus est a. 104. 

7 Verba sunt Abn-Bacr; : vidc hujus vitam, quac sequctur N". XIV, etFreytag Prov. Arab. III, l,p. 623, 
ubi tameu pro ia.*il ^ i~-l est «^JI V^l) sed animadvertendum est utroque loco ab eodem auctore verba 
referri. — PauUo aliter rem narrat von Hammer, Gemaldesaal II, p. 7, sq. 

3 ?Vawawi f1»- AppcUatur ibi Saflna, quum tamen ut hoc nostri Cod. loco ita etiam in Nawawii Cod. 
Leid. scrjptum sit Sofaina, nam nou addita est verbis expressa vocabuli pronuntiatio. — 7 — 

Dei (benedicat ei Deus eique salutem det) dicentem : Caltfato post me stabit per 30 annos, quibus 
exactis erit rex vel plures reges. Fuit autem finis imperii al-Hasan* (gratum eum habeat Deus) 
30 annis et 13 diebus post iuitium Califato Abu-Bacre af-^iddiqt (gratum eum babeat Deus) — 
Mansit Hasan Medinae usque ad mortem , quae accidit mense Rabto I anni 49 (p. C. 6fi9.) , quum 
iiatus esset 47 annos. Dicunt alii eum mortuum esse anno 50 , quod verisimibus est. Preces 
super eum dixit Saud ibno-l-S^^ ^, sepultusque est in coemeterio al-Baqi: ^, Dicunt eum sepultum 
esse juxta matrem suam (super eos ambos sit salus) — Dixit al-^Otbi ^ : Dicunt uxorem ejus Gadaw 
biat--al-As:a't * venenum ei dedisse, eum tamen in vivis mansisse duos menses et semel iterumque ex 
postica ejus parte pelvim sanguinis sublatam fuisse: dicere autem eum solitum fuisse: Saepius vene- 
num bibi *, sed non contigit mihi ex eo, quod contigit mihi hac vice. Mortuo autem Hasano Ga^daw 
illam uxorem duxisse virum Qorais-iticum, ex illaque genuisse puerum, cui juvenes dicere solerent: 
FiU muheris , quae conjugibus venenum dedit ! — Quum Marwan ad Mo^awijaw scripsisset eum 
deplorans , hic ei rescripsit: Interficiam quemcumque, qui mentionem apud me faciet ^ Hasani. 
Quum autem hujus mors ei perlata esset audivit iechiTum (i. e. exclamationem formulae A/lah acbar , 
Beus est magnus), quem ipse repetivit et post eum imitati Syri''. Et dixit Fakita bin^-Qoraita 
Mo:awijae : Refirigeret Deus oculum tuum (i. e. laetum, hilarem te reddat), Princeps credentium! 
quid est, de quo magnitudinem Dei profitearis? — Mortuus est, inquit, al-Hasan. An, inquit 
illa, Dei magnitudinem profiteris propter filium Fatimae, fihae legati Dei (benedicat ei Deus 
eique salutem det)? Per Deum, inquit, non laetitia de ejus morte ila facio , sed quia sic demum 
securus sum. — Eo tempore Damasci degebat Ibn-Abbas ^ (gratum eum habeat Deus). Huic ad 1 Apud 'an-N awawlMW, p. fvt vocatur ^..aljijf ^jj JyuLw 

2 De hoc coemeterio legantur quae scripsit Burckhardt , Reisen iii Arabien, p. ,550, sqq. 

3 Au hic est (iwifljJf -cLMJt de quo (m; a. 228) 'Ibn-Call. p. v|"«, cujus erat hher carminum de 
mulieribus ^j,jaJLi\ ^^ i^J-^!*^^ i5^^' ^ 

4 Notus est al-As^at in historia klii I, p. 317. Vid. Abu-l-fidai .<4«n. I, p. 317, et Nawawi p. (1.. 

5 Significationis f. 1^<^ et 4»^ verbi g w ejus , quae est venenum alicui bibendum dare, plurima sunt 
exempla apud Quatremere Hist. des Sult. Mamlouks, II, p. 149. 

6 Verbi >Lis forma 4 in lex. deest. 

7 Ante ZJ^ ob vocabuli simiHtudinem excidisse credo alterum ZJ^- Vix enim Syri potuerunt edere 
clamorem propterea quod Mo:awija audiverit fecbirM»», et ipse paulo post Mo-awija rogatur cur Xechlcum ediderit. 
Quid est ol—tfliLl? Legendumne fortasse ■■\-, ■ri-^l) pl. a -oL^ praesens ? 8 Hujus vita se juetur N". XIII. se inlranti Mo^awija dixit: Ibn-Abbiise , scisne quid nuper accidcrit in familia tua? Ncscio , 
inquit, nisi quod videani le {jaudio exsultanlem , mihique pcrlatum sit tc magniludinem Dei 
profileri eumquc laudare. Mortuus est, inquit, al-Uasan. Ecce Dei proprii sumus: misercatur 
Deus AbQ-Mohammadis ! Cui Ibn-Abbas : Per Deum, inquit, Mo^awija ! non obstruet sepulcrum ejus 
luum sepulcrum , neque augebit vita cjus tuam vitam! Quodsi aliquid fecimus contra al-IIasanMTw 
profecto illud fccimus contra anlistitem fidelium ct sigillum profetarum. Deus nobis hoc in exemplnm 
gratificatus est et hanc calamitatem restaurabit : el Dcus nobis crit loco amissi illius. - Hoc mandatum 
dedit fratri suo al-Hosaino: Ubi mortuus cro, si potes, scpelito me cum legato Dei, sed si hoc tibi soi. 
recusant, sepelito me in al-BaqPo. Al-Uosain igitur et domestici ejus arma cinxerunt exieruntque ut 
cum sepelirent juxta legalumDei (benedicat ei Deus eique salutem det). Simul vero exiensMarwan 
cum Jibertis Omaija-darum, eos cohibuit, quominus illud facerent. —- Narrant al-Uasamim (super 
eum sit salus) quum morti propinquus esset, dixisse: Efferle me in locum altum et amplum, unde 
prospiciam in regnum coeli. Quo quum elatus esset dixit : Deus, animum meum ipsius in censum 
apud te refero * , namque omnium maxime apud me honoratus est. Inter ea autem, quae gratificatus 
est ei Deus, etiam hoc erat , ut animum ejus in censum referret. — Et scita ^ est historia, quam 
de eo narrat Abfll-^abbas al-Mobarrad ^, Marwanww? Ibno-I-Hakam aliquando dixisse: Ardeo 
desiderio potiundi raula al-Hasane. Cui Ibn-Abl-l-Afiq ^: Si, inquit, eam tibi trado, an 
mihi triginta 5 opcra pracstabis? Maxime , inquit. Dixit Ibn-Abi-l-Atiq: Ubi igitur vesperi ad te 
Ycnient bomines, praedicare incipiam de meritis Qorais-itarum , de al-Hasano autem nihil dicam. 
Tunc tu me hac de re vituperato. Quum igitur convivae scdcm cepissent praedicare incepit de 
principatu Qorais-itarum. Et Marwan: Annon mcmoras, inquit , principalum Abu-Mohammade«? 
iiuic enim hac in rc competit quod nulli alii. Cui ille: Memoravi tantum nobiles, inquit, sed si 
Miemorassem etiam profetas profecto dcdissera Abu-Mohammadt, quod ei competit. Quum autem 
cTederetur MarwOn ut equum consceuderet , secutus eum est Ibn-Abi-Afiq. Cui al-Hasan : 
Estne libi , inquit arridens , aliqua re opus? Et ille : Mula, inquit, tua in memoriam mihi 
venit. Intravit igitur al-Hasan illamque ei dedit. - Memoriae tradidit Ibn-Aysa^, incolam quemdam 
Svriae narrasse: Intravi aliquando Medinaw (super ejus incolas sit maxima benedictioetsalus), ibique 
virum vidi mula vectum , quo neque facie , neque moribus, neque vestitu, neque jumento quem- 1 Legatur nota de hoc vcibo apud Hamakcrum , fFaqidr p. 190. 

2 In texta pro i_ftj>sb legendum cst i.q ; J». 

s Ibn-Call. p. 1'ii' et Wiist. in Gott. Gel. Anz. 1837. Mortuus cst anno 285. 

♦ Nihil de hoc viro invcni. 5 Curtriginta? * De hoc nihil novi. — 9 — 

quam vidi pulcriorem, ila ut aoimus meus eo caperetur. Roganti mihi iiomen ejus dixerunt: 
Hic est ■al-Hasan ibn-Aii iba-Abi-Talili (super eos ambos sit salus). Tunc odio erg^a eum 
impletus invidi Alio, quod talem haberet fdium. Et accedens, An tu es, inquam, fdius fdii Abu- 
Talibi 1? Respondit: Ego sum filius fdii ejus. Vae tibi, inquam , patrique tuo ! eosque 
conviciis pelere incepi. Quum autem fincm fecissem: Puto , inquit, te esse peregrinum. Et cfjo : 
maxime, inquam. Vade igitur mecum, inquit, et si opus tibi est deversorio, devertere te 
faciara apud me , vel si pccunia, te adjuvabo, vel alia re, opem tibi feram. Et quum reversus 
ab eo essem nusquam tcrrarum mihi eo quisquam acceptior erat, neque ahud egi cogilans 
de agendi ejus rationc erga me, mcaque erga eum, quam ut gratias ei liaberem , ipseque 
pudore suffunderer. — Narravit Abu--Omar Ahmad ibn-Mohammad ibn-Abd-Rabbih ^ in libro al- 
Tqd: Mo^awijae •ibn-Abi-Sofjan aliquando cum sociis suis consessum agenti nuntiabatur al-HasanMwz 
stare ad fores. Et Mo^awija: Hic, inquit, si ad nos intrat, consessum nostrum turbabit, Marwan 
vero ibno-l-Hakam dixit: Admitte eum et ego eum ea rogabo, quibus respondere non poterit. 
Cui Mo^awija : Non facies, inquit: illis enim viris verba quasi inspirantur. Itaque admisit eum. 
Quum autem intrasset et consedisset disit ei Marwan ibno-l-Uakam : Cito atligit canities 
mystacem tuam, Hasane! Dicunt hoc fieri ex stupiditate. Non sic est, inquit al-Hasan, ut 
tibi perlatum est: sed Iribus Ha-sim-itarum ore est bene olente et dulcibus labris, muhe- 
resque nostrae sponte nos osculantur et per se : vos vero, tribus Omaija-darum , gravis vobis 
est oris foetor, ita ut vestrae mulieres ora et labra sua ad tempora vestra avertant : hanc tantum 
ob causam canus fit nobis locus mystacis et barbae genarum. Dixit Marwan : Vel etiam per pravam 
fit vestram , Hasim-itae, indolem. Quaenam est illa? inquit. Dixit: Libido venerea. Maxime, 
inquit: migravil Hbido venerea e mulieribus nostris et concessit in viros nostros, sed migravit 
libido venerea e viris vestris et concessit in mulieres vestras : et nulhus pretii est ■Omaij.i-dae muheri 
nisi vir Hasim-ita. Hisce iratus Mo^awija dixit : Praedixi equidem vobis, sed audire noluislis, donec 
audiretis quomodo increpet famiham vestram et conturbet consessum vestrum. Exiit autem 
•al-Hasan (gratia Dei sit super eum) , dicens : 

Quinquaginta guinque hac mea vita bona spe peregrinationes de anno in annum sum aggressus, 
Neque tamen in niundo attigi opima ejus, neque lucratus sum abundantiam ejus, quod cupiebam : 
Jamque celeritcr extendit ad me fatum manus suas, putoque me esse oppigneratum morti inopinatae. 1 Nullus duLito quin in toxtu Arabico exciderit ^j ij^- 

2 Tbn-Call.p. f1, et vcrsio Angl.p. 94 n°. l:mortuus cstanno 328: vide etiam Sacy, C/iiest.^r.l,i>.39S,sq. 

B — 10 - 

— Dixit al-Hasaii (gratum cuin Iiabcat Dcus) Habibo ibn-Moslima alFilirio: Mulla a{jis sine 
obcdioutia Dci. Cui illc: Quod patri tuo fitle pracstanda ila ajam, inquit , illud certe objicere 
mihi non potes. Minime vero, inquit, scd obcdicntiam praestas Mo^awijae propter paucas opes 
mundauas: quodsi sustciitavcrit tc in Iiac vita pcrdidil tamcn rdigioncm tuam. Si vero poslquam 
malc cgisti confilcndo aliquid boni disisses, csscs qucmadmodum dicitDeus, eximius et eminens: 
Alii confitentur peccata sua ct sic bonum opus cuni malo misccnl ': sed uunc cs quemadmodum sno 
dicit Deus cximius ct cmincns : Minimc: sed potientur co quod lucrali sunt 2. — Narranl 
sermoncs miscuissc-al-UasanMW elal-IJosain?/w (supereosambossitsalus), cosquc sibi invicem alienatos 
esse. Dcinde dictum csse al-Uosaino: Quid si fratrem adeas, cst enim major uatu quam tu? Quibus 
hic, Victoria , respondit, ejus cst, qui sic incipit: cgo vero nolo mc victoriam reportare de 
fratre meo. Quae quum nuntiarentur al-Uasano, hic fratrcm adiit cumque ut gratum se habcret 
roeavit. — Al-Uasan (super eum sit salus) lavatione sacra poracta colorem mutarc solcbat. Qua 
de re interrogatus dixit: Justum cst eum, qui Deum adirc velit , colorem suum mutarc. — 
Gratum eum habcat Dcus et contentum reddat! — 

Abu-Mo:ammar Sabib-ibn-Saiba al-Canb al-Monaqqiri al-Baori ^. i^ ,,, 

Traditiones retulit auctoritatc al-nasane, Mo^awijne ibu-Qorra', Ata.e ibn-Abl-Rabah 3, aliorum: 
ejusque auctoritate retulerunt Isa ibn-Junos •>, Abu-Badr Soga: ibno-1-Wahd ^, alii. Erat sermo ejus 
perspicuus et discrtus. Profeclus Bagdad«M tempore •al-Mancure cum lioc et postca cum al-Mahdio 
amicitia conjunctus fuit et liberaliter ab iis habilus honoratusque. — NarravitSabib: Proficiscebar in 
comitatu Abu-Ga:farj, Principis credentium, eique dixi: Lenlc, Princeps credentium! sum enim Emini* 
tuus. Vae tibi, inquit. Emlro meol Maxime, inquam: tradidit mihi Mo^iiwija ibn-Qorra Icgatum 
Dei (benedicat ei Deus eique salutem det) dixisse, qui maximc tardigradum habeat agminis 1 Verba Qor. SOr. IX: 103. 

2 Verba Qor. Sur. LXXXIII: 14. In Epitomelibri , cujus titulus «jLiJuJI {ja.fJ^ i-*bc5', a concionatorc 
Bagdadcnsi conscripti (MS. Lcid.N". 334) in voce v.,;ju.:ai. h.icc de nostro leguntur: Si>Ljy} JU-L«^ ^jj v_*jy-&. 

'^.)^ C^ ^4) ^ v5>; r*-^'' \J^ i£^^ ^f <^7^ '^*^- 

3 Scribitur nomen relativum etiam Minqarl, ut docet auctor Lobbo-l-lobabi : utrum mclius sit nescio. Dahabi 

in Moiiabih nomen non refert. Vide de eo notam in vers. Angl. II, p. 3. Quod ibi narratur de consolatione 
quadam, huc fortasse pertinet praeceptum , quod iegitui- pag. sq. Pro JL«jui 1. L est jLyi, sed Wiist. paritcr 

habet iujuc. 

4 'Ibu-C. p. tf. in vita'Ijas?,cjus fdii. 5 Ibid.p. ff . 6 Naw. p. flA. ^ Tabakai al-ffoffar, cl.\l, N». 81. — 11 — 

jumentum esse ejus EmiTum. Date ei jumentum, Abu-Ga:far inquit, hoc enim levius mihi est 
quam ut Emmtm meum se dicat. — Nairavit etiam haec : Dixit mihi Ahii-Ga:far cum essem 
Samarrae 1 : Breve praeceptum mihi da , Sabibe! Princeps credentium, iuquam , Deus excelsus 
et emineus ubi dislribuit opes mundanas tibi alta tantum et eminentia concessit: itaque etiam 
tu non contentus sis nisi animo tuo eadem in vila futura acquisiveris, atque ille tibi coucessit 
in hac vila. Praecipio tibi igitur timorem Dei : bona mundana enim apud vos divertuntur, 
vobisque adimuntur et ad vos redeunt. Per Deum! inquit, concise et brevissime dixisti. Per 
Deum ! inquam, si vel brevissime dixi, maximum erga te beneficium id cst quod audivisti. — Exeunti 
Sabibo e domo -al-Mahdu dixerunt: Quomodo reliquisti homines? Rehqui, inquit , intrantem ii 
sperantem et exeuntem contentum. — Dixit Uammad ibn-Salama ^: Preces pro nobis dicere 
solebat Sabib ibn-Saiba in templo magno in morabba (i. e. vico quadrato) Abu--Obaidi-/-lah«. 
Quum igitur aliquando precibus matutiuis nobis recitatis praelectisque capitibus 32 et 76 3 Qor.unz 
conticuisset, surrexit vir quidam dixitque: Non retribuat tibi Deus pro me bonum: ego enim mane 
exieram ad negotium faciendum, quumque esset hora precum intravi precaturus et tam diu mausi 
donec praeterierit tempus meo negotio deslinatum. Quid igitur , inquit, est tuum negotium? 
Advenio, inquit, ab af-Xagro (?) propter commodum quoddam ejus. Promisi autem mane me Cahfaw 
aditurum ut hanc rem expedirem. Dixit Sabib: Tecum vehar ad illum. Quum igitur cum eo 
equo vectus ad •al-MahdiMm intrasset, huic rem exposuit historiamque narravit. Tum hic: Quid ergo 
vis? inquit. Ut voti, inquit, compos fiat. Itaque voti compotem eum fecit al-Mahdi darique 
jussitSabibo triginta milha drachmarum, quas ei viro remitteret. His Sabib de sua pecunia quatuor 
milHa addidit, eique dari jussit quodcumque vellet dicens: Ne noceant tibi duo ista capita, 
mi frater! — Dixit al-Acma:! *: Erat Sablb vir eminens eumque de negotiis suis incolae Bacrae 
consulere solebant. Quotidie raane. exibat equo vectus. Quoties vero mane exibat, primum aliquid 1 Pag. II ex Gauhario sex nominis hujus urbis sciibendi modos afFert 'Ibn-Callican: — l5') lJ^ r*" 
^\y ^ Zl — »K ^ '^ — 1^1, ^ »L*, — IJoLu — ^5^ ^ 1~. Jajn cfuum \ix aha urbs quam 
haec possit intelligi, et in Les. Geographico saltem nomen jojim- non inveniatur, non dubitavi in 
versione scribere Samarrae. 

2 De hoc vide vers. angl. I, p. 261 et II, p. 127 et Ham. Waq. p. 148. 

3 Inscriptio capitis 76'« est jjLmjVI — Vcrba Arabica ea sunt, a quibus caput incipit. 

4 "Ibn-C. p. ic.|". Naw. MS. p. 267. Vid. etiam Uam. Spec. Cat. p. 39, Sacj Chr. Ar. l, p. 34, (mort. 
est a. 216). — 12 — 

cibi capicbat eldcindc cquilabat. MiraiUibus nKinc cibuni eum capcre ' : Maximc, inquit , famis 
vebcmcutiani eo cxslinjuo pravumquc oris odorem dcpcUo ct idoncus co fio opcribus mcis faciendis. 
Intcliexi cnim vacuum vcntrcm ct cibi appctenliam iniiicdire supienlcm quominus ncfjolia sua 
bcnc pcrficiat, eumquc imparcm rcddcrc rcbus suis ajjcndis: vidi enim gulosum csse sinc stre- 
uuitatc, famcm aulem essc spcciem morbi. Quare cibi lanlum cape quantum appctitum a te 
removeat, quoquc sanes morbum famis. — Adiit noslcr Solaimanj/m ibu-Ab, wczirum, proptcr 
ncgotium quoddam, isquc illidixit: Juravi jam me boc non facturum. Heus , VVezlre, inquit 
Sablb, si nullum umquam jusjurandum juraveris, (juod rupcris, non vclim esse primus, qui le 
ad perjurium adijjat: sed si mclius quid vidcs, da piamenlum^. Bona inquil, a Dco peto, ct rem 
perfecit. — Dicebat: Qui audit sermoncm a quo abborret ct lacet, id a quo abborret a sc 
removet: at rcspondens audil plura etiam de eo, a quo abborret. ^. 

\l_ Abu-Bistam So=ba ibuo-l-Haggag ibno-l-Ward '. 

Clicus erat •al-Isaqirae (?), cognominatus Abii-Bislam , origine Wasitensis, domo Bacren- 
sis. Vidil dl-llasanww ' et Mohammadew ibu Sirin ^, et audivit QatadiiM ^, ,Iunos?/w ibn- 
'Obaid*, AijiibM/w^, CalidM/« •al-Uadda.wm ^^ , Abdo-l-malicM/« ■ibn-'Omair '', Abu-Ishaq?</// a*- 
Sabi:ii/OT ^'^, Talba//i -ibn-Mocarrif '^, aliosquc bcne multos bujus classis. Rctulerunt ejus auctoritate 1 Solcnt cnim fere Moslinii jentaculo non uti: cf. Lauc, 1001 Nights, Cap. 2 N°. 17 ct }lod. Egypl. 
(cd. 1836), I, p. 164. 

2 Dc piando jurcjm-ando vid. de Slanc v. Angl. I, p. 53, N°. 2. Ex cod. falso tjpis cxpressum est 
^j^ pro Lu^. 

3 Huicvitae iu margine adduulur verh.i , quac protulit ctiam Willmct apud Tjdcmanuum iu Consp. p. 42, 
in quo loco miror Y. Cl. lcgisse ^^jI vel tLol, quod nullum efficit sensuui, quum tumen in Codicc dis- 
tinctis literis lcgatur yii\- 

4 Vide etiam de Sl. in vcrs. -Vngl. I, p. 493, N". 8 (text Ar. p. faf), ct Nawawi p. rl<s. Bistam scripsi 
auctoritate Sianii, 1. 1. Tydeman iu Consp. male dedit ,_fcx*«. 

5 Hic est al-Hasan •al-Bacrl: Ibu-C. p. |aa, Naw. p. f.1; Sacj Aiith. gramm. p. 304. 

6 Ihn-C. p. Hf6. Naw. p. |. i. ^ "Ibu.-C. p. *<|v Naw. e.H- ,8 Naw. MS. Leid. p. 226. 
« Puto boc nomen esse ejiciendum. ''3 Dc 51. vers. Angl. II,p.688, N^. 6. 

11 Ibn-C. p. ic... Naw. p. flt. 

12 ILu-C. p. «rf • Naw. MS. Leid. p. 227. " Naw. p. rf«. — 13 - 

Aijub •as-Sactijilni i, al-A^mas^, Mohammad ibn-lsbaq ^, Ibrabim -ibn-Sad ^, Sofjan af-tauriS, Soraik 
•ibn-Abdi l-lAh ^, Sofjan •ibn-Ojaina '', alii. — Duabus vicibus Bagdadw?w profectus cst, quarum una 
fratris cujusdam sui causa ob aes alienum in carcerem conjecli. Hujus tum causa adiit Abu-Ga:farj/w 
•al-Man^urM??2. Et dixit Sofjan ^: Hicce So^ba illos adicrat Eo autem accedente: Hujus frater, 
iuquit al-Mancur, in carcerc non est, jussitque ut ei aliquid daretur, quod tamen is non accepit 
donec Callfa moreretur. Frater nempe ejus cibum emerat de cibo Principis, sed facta jactura cum 
sociis suis in carcerem conjeclus erat propter 6000 denarios, qui ipsi dati erant. Quum vero So^ba 
intrcisset ad al-Mahdmm , Princeps, inquit, credentium, recitavit mibi Qalada auctore Omaija 
ibn-Abl-p-Garf 9, qui dixerit Abdo-/-laho ibn-Godian i" : 

Utrum iiegotium mcum memorabo, an cohibet me pudor tuus? indoles cnim tua cst pudor. 
Si quis quando te laudare cupiat , laus quam jam tulisti ejus inceptum excusat. 
Generosus cs , quem non depellet neque aurora a generosa indole ncque vespera. 
Torra tua est fertilis: colunt eam orphani, tuquc iis coclum cs. 

Ne memores, Abu-Bistame , al-Mahdi inquit : jam cnim illud novimus tibique morem jam gessimus. 
Reddite ei fratrem neque quidquam ei imponatis. Deinde al-Mahdi triginta millia drachmarum 
ei dedit , quae distribuit , milleque ei assignavit garibos i^ in terra Bacrensi : quum tamen Bacjrawi 
profectus quod sibi placeret inveniret nihil , urbem eam reliquit. — Dixit aw-Nacr ibn-Somail '■*: 
Neminera vidi magis misericordem erga pauperes quam So^bam , qui quotiescumque pauperem » Dc Sl. vers. Angl. 11, p.588. N". 6. Naw. p. |v, 

3 •Ibn-C.p. fl'). Nuw. MS. 208. 3 -Ibn C. p. fvv- Naw. p. «J-). » Naw. p. tt"f. 

s Ibid-C. p. f-iie. Naw. Vsi- « "Ibn-C. p. t"|v. 

1' Yid. sup. pag 5, N". 2. In vita ipsius dicitur contra nostri f uissc praeceptor, quod cuiii natu minor fuerit 
non cst verisimile. 

8 Videtur esse SoQan •aif-Tauri, qui Kiifae habitabat et saepe Califam adibat, quum contra alter Sofjan 
Meccae sedem fixerit. In his verbis tamen sine dubio mendum latet:puto aliquot vcrba cxcidisse. Etiam 
seq. ^ , -^'^ uon bene intelligo. 

9 Naw. p. iif, aequalis profetae. 

?0 Wcil I. 1. 32etSacy Chr. Ar. II, p. 320 sq., ubi auctoritate Qamus/ vocatur Djodnn. 

11 Mensura s. ccrta quantitas frumenti ct lerrae, sc. pondus 4 ■y^jii s. 384 J^, 7iiodioniiii : fri j ct Agor 
qui tanta Iruincnti copia conseri potest: Zaiii. — Gol. iu Lejcico. 
i^ Naw. MS. L. p. 209: mort. a. 203 v. 204. — 14 — 

conspiciebat ociilos in cum defixos tenebat doncc e vultu suo cvanuissct, ct si in conclavi suo mendicus 
stabat, traditioncs doccre uon pcrgebat donec ei aliiiuid cssct datum. — Diccre solcbat: Per 
Deum, mclius v^,o suni moslimM* in pocsi qnam in Iradilionc: si enim Dcum uuice voluisscm, 
profccto ad vos non vcnisscm, el si vos unicc Deum voluisselis, non vcnissetis ad me. Sed laudem 
diligimus, vitupcralioncmquc fugimus (:idcoque nos invicem petimus). — Mulo vectus quum 
aliquando obvius factus esset Solaimano ibno-l-Mogtra \ et bic de paupertate et egestate cum 
eo quercretur: Pcr Dcum, inquit So^ba, nibil possidco practcr bunc mulum ; et de eo descendens 
huic tradidit. Vcndidit cum scdccim dracbmis. — Mortuus est Ba^rae anno 160 (p. C. 776 — 77) ^ 
75 annos uatus. Miscrcalur t^us Deus, qui exaltetur ! 

VII. Abu-CaUb So^aib ibn-Llarb al-Madayni 3. 

Erat bic ex incoHs Corasant. Audivit So^baw, Sofjanww at-hmium, Zohain/w ibn-Mo^awija «, 
abos. Retulerunt ejus auctoritate Musa ibn-Davvud ac-Cabbi 5, Jahja ibn-Aijub al-Moqabiri , 
Abmad ibn-Hanbal, alii. Erat unus corum , quorum memoriae traditae sunt pietas et integritas, 
jubendique ejus quod licitum , vetaudi quod ilbcitum cst potestas. — Narrat So^aib ibn-Harb: 
Quum essem in via, quac Mcccam ducit, Uarunum ar-Raiidum vidi et mecum cogitavi : Officium igi. 
luum est ut jubeas et TCtes: sed animus dixit: Ne facias, est enim vir potens, qui quando ei 
jusseris abquid coUura tibi amputet. Ego vero, nou possum , inquam , quin hoc faciam. Quum 
ifitur propius accessisset clamavi: Harune, defatigasli copias et jumenta. Tuncille: Prchendite bunc, 
iuquit. Deinde ad illum delatus sum. Sedebat in sella mauuque clavam teuens ferratam ea ludebat, 
et Heus tu, inquit, unde es? Ex ignotis, iuquam, bominibus. Unde ? inquit, orbetur le mater 
tua! Ex pereorinis, inquam. Quid, inquit, te inipubl, ut nomine meo me compellares? Tunc sibi 
in mentem venisse narrat quod numquam animum subiissct, seque dixisse : Deum compello nomine 
suo dicendo : Deus , Misericors : te non compellem nominc tuo ? cur boc vetas? Namque vidisli Deum 
excelsum in libro suo maxime acccptum sibi hominum nominassc Mohammadew et cognominasse 
maxime sibi invisum bominum Abu-Labab7</«, Haec ubi dixi Harun Hberari me jussit: et ita 
faclum est. — Dicere solebat : Qui cupit res mundanas is se componat ad obsequium erga bomines. — 1 Tab. -al-ffoffai, Cl. V, N». 48. 

2 Apud 'Ibn-C. 1. 1. iiiense Ragab, apud Naw. initio ejusdcm anni, non anno sequcnti , id quod 
male ex eo lefert Ham. ffaq. p. 181. 

3 Vid. de Slanc, vers. Angl. I , p. 578. N". 3 . ubi tamen niortuus esse dicitur Madayni. 
i Tab. al.Hoffai, Cl. V, N». 60. 5 ibid. Cl.VlI, N°. 61. — 15 — 

Uxorem ducturus feminam dixit ei : Mala sum indole. Pejor, inquit, te indole est, qui coegit 
te ut esses malus. Tu igitur es uxor mea, inquit '. — Dixit Sari -as-Saqati 2; Quatuor homiues 
in lerra fuerunt, qui animo suo res licitas assequi conniterentur, quique corpus quoque nonnisi 
ad has adhiberent. Rogalus quinam illi essent, dixit: Wohaib ibno-l-Ward ^, So:aib ibn-Harb, 
Jusof ibn-Asbat (?)* et Solaiman -al-Cawwag. — Dixit So:aib: Profetam (benedicat ei Deus, eique salu- 
tem det) vidi in somnio ^, cum eoque Abu-Bacnm et •Oman<7«, Et dixit profeta: Hospitahter eum 
excipiatis: est enim hafit '^ hbri Dei, excelsi et eminentis. — Dixit etiam : Semel tantum per 
decem dies edi totiesque bibi. — Erat homo fiducia ^ et fide dignus. Mortuus est Meccae anno 199 
(p. G. 814 — 15). Misereatur ejus Deus, qui exaltetur! 

VIII. Abu-Wayl §aqiq ibn-Salima al-Asadi ». 

Vixit tempore legati Dei (benedicat ei Deus eique salutem det) sed eum non couvenit. Audivit 
'OmarMOT ibno-l-Cattab, 'Oiinnnum ibn-Affan, Allum ibn-Abi-Talib , Abdo-/-lah?<m ibn-Mas^iid ^, 
Amman//w -ibn-Jasir 10, Cabbab!/»? -ibno-l-Araft " , Abu-Mus|T7« •al-As--ari!«« ^^^ Osamaw ibn-Zaid i^, 
Uodaifawj ibno-l-Jaman ", Ibn-'Omarww, Ibn-AbbasMw, Gorairz</« •ibn-Abdi-/-lah '^^ Abii-Mas-ud^/w 
.al-AnQariM»? ^^, al-Mogiraw -ibn-Soiba ^^. Retulerunt ejus auctoritate Mangur ibno-l-Mo^tamir i**, 
al-Hakam ibn-Otaiba '^, Hablb •ibn-Abi-Tabit ^o^ alii. — Erat unus eorum , qui Kiifae habitantes 1 Nexus cogitationum hic esse vidchir: Tu pejorem me reddis: atqui talem vim in viros non exer- 
cent nisi uxores: ergo tii mca uxor es. 2 "Ibn-CaJl. p. V\^i mortuus cst a. 251. 

3 Nawawi, MS. Leid. p. 218: mort. a. 153. * Nihil de hoc ncque de sequcnte inveni. 

5 Notum est somnia ea, in ^uibus vir sanctus, profeta vel etiam Deus apparcat, pro veris haberi ab 
Arabibus: dc Slane, vers. Angl. I, p. 46, N". 7. Adde Lane, Thousand and one Nights, 1, p. 68 et 244 
(ed. a. 1839), et Modern Egyptians (ed. 1836) v. 1 , p. 271 sqq. — Aliud exemplum habes infr. N". IX. 

6 Vid. de Slane in praef. vers Angl. I, p. 22 et ipsius vers. p. 57, sq. 

T Adjectivum sjij explicatur in vers. Angl. II, p. 20, et subst. in Jibro Twrifai his verbis : ^aJ! ^^ 
JLjuVIj Jl^iVI (j \-^*1a tX*A*J-.— 

8 Naw. p. t"lA. — De pronuntiatione relativi vid. Lobbo-l-Lobab in voce. 

9 Ibid. p. t"11. W Ibid. p. fAd et Ham. Wak. p. 114 sq. " Naw. p. ff«- 

12 Ibid. MS.Lcid.p.266. 13 Ibid.p. t)=v 14 Ibid.p. |')1. 15 Ibid. p. ("«(• « Ibid. MS.Leid. p. 266. 
i^ ILid. p. <jvt: Hamakerus ct Sacyus cum vocant Schaba, sed jujui etiam auctor Qamiisi. 
18 Ibid.fflS.Leid.p. 204. 19 Kufensis, in vita Talhae -ibn-Mocarrif, Naw. p. rt"t. 

20 Tab. -al-Hoffai, ]. 1. IV, N". 5. — 16 — 

Madayn/i/H conccsscrinl cum Alio (gralurn eum liabcal Deus} qaum liic rcbelles in Nahrawano 
coufecisset '. — Rogalus qucm vidisset ila narravil: Quum pasccrem ovcs famiiiac meac praeleriit 
iiie afrmcn homiuum camelis vel equis veclorum mcasque oves dispersil. Tuuc vir quidam adslans, 
Cougrcgate juveni, inquit, oves ejus, qucmadmodum ci illas dispersistis. Ego vero unum eorum 
seculus rogavi quiuam cssct isle bomo, isque milii rcspondit esse Profetam (bcncdicat ci Deus, 
eique salutem det). — Dixital-Asmas: Dixit miiii Saqiq ibn-Salima: Quid si me vidisscs quum fuge- 
remus CalirfMjK -ibno-l-Walid die Bozacae ^: jpse decidi dc camclo et coUum fere fregi: et si morluus 
esscm eo die in ignem conjectus fuissem. Addidit se eo die undccim annos natum fuisse. — Habebat 
Abu-Wayl tentorium ex canuis factum iu quo ipse cum equo dcgebat : ad expeditioncm bellicam 
proficiscens illud destruebat, rediens restituebat. — Dicere solebat al-A:maSo: Egregius domi- 
nus esset dominus noster, Solaimane^! si tantam ei praestaremus obcdicntiam cpiautum rebelles 
erga eum sumus. — Dixit etiam : Audio iiomines dicentes : Daniq el Qirat. Utrum Daniq^' {i. e. stulti) 
majori numero inveniuntur, an Qirat^ [i. e. grana siliquae)?*. — Dixit Sa^id ibn-Calih: Praeibat AbQ- 
Wayl funera nostra quum natus esset annos 150 ^. Misereatur ejus Deus, qui exaltetur! — 

IX. Abu-I-Fad galih ibn-Abdi-l-QaddOs al-Azdi ^. 

Cliens -alAzdz, poeta. — Suspicionem de eo babuit al-Mahdi eum addictum esse sectae 
Z,indiqon/>« '', eaque de causa eum ad se ferri jussit. Qui quum adstans ipsum allocutus csset 
admiratus est -al-Mahdi intelligentiae humanitatisque in eo copiam praestantiaeque , animique 
constantiam et amplitudiuem judicii , eique libertatcm concedi jussit. Quum tamcn se converlisset 
redire eum fecit, et, Annon tu, inquit, dixisli : 1 ALu-l-Fida, I, p. 326, v. Ilammcrs Gemcildesaal , l, p. 342. 

2 Nomen loci est, in quo Abu-Bacr gcntcm Asad et Gatfan fugavit: •al-Maidani Proverbia Arabica cd. 
Frejt. III , p. 597. Melius dixissct Calid, quam ^bU-Bacr. Vide hujus vitam N°. XIV. — Calidi vitam invenias 
apud Naw. p. ('fi'. ^ Plcnam iiomcn •al-Amasi est: Ahii-Mohammad Solaiman ibn-Mihran. 

i Dauiq est moneta duos continens quatos et tcrtiam paitcm: vid. v. Hammer, Ueber die Landerrerwaltung 
unter dem Chalifale, p. 151 , sqq. Pro .1 lcgcndum puto A. 

5 Mortuus est a. 79 (p. C. 693 — 9). Narcawi. Quod quomodo cum hac traditione componi possit, ego non video. 

fi Nihil de eo inveni, nisi quod narratur ah 'Ihn-C. p. HaC ct 6\V, in quorum locorum priore memora- 
tur liber quidam ejus de dubiis. 

1 Dc Slane vers. Angl. I, p. 438 iii nota, de hoc vocabulo relcgat ad (i'llcrhe'(>t Ililjl. Or. s.Zendik, 
et Price, Retrospect, vol. II, p. 43 [sqq.] — 17 — 

Senex non relinquit mores suos donec obtegatur pulvere sui sepulcri; 

Ignorantiam i deponens ad illam tamen redit, quemadmodum aegrotus recidit in morbum recidivum. 

Dixi, inquit, Princeps credentium. Itaque, inquit -al-Mahdi, si tu non relinques mores 
tuos , nos quoque mortis tuae sententiam feremus. Deinde comprehensus , interfectus , crucique 
affixus est juxta pontem. — Ahi narrant versus nonnullos ejus ad al-Mahdmm pervenisse , in 
quibus calumniaretur profetam (benedicat ei Deus, eique sahitem det), et hunc illum arcessivisse et 
dixisse: An tu hos vcrsus composuisti? Per Dcum, illum dixisse, non feci, Princeps credentium, 
neque dedi socium Deo ne unum quidem temporis momenlum: Deum enim timeo. Tu vero, ne 
effundas sanguinem meum in re dubia. ?iamque dixit profeta (benedicat ei Deus , eique salutem det) 
nohte in rebus dubiis in ahquem animadvertere. Tum inccpit ei praelegere Qor.nn?/?«, donec 
misericordia motus hbcrtatem ^ahho concedi juberet. Verum quum se convertisset: Recita mihi, 
inquit, qacidaT?^ tuam sialam. Quod ille faciens et perveniens ad verba sua : Senex non rehnquit 
raores suos , ad morlcm tahfae jussu ductus cst. — Inter qacidas Cuhht hujus, quae habentur 
pulcherrimae , qacida est, cujus hoc est inilium : 

Homo colligit ct tempus distribuit, idemque semper resarcit quae casus dilaccrant. 

Pondera verba tua ubi loqueris, nam loqucndo bominum ingenio praeditorum errores apparent 2. 

Sunt liomines, quorum ad maturitatem venit intcllectus, qui innuant tantum ubi consihum ab iis petitur 

et oculos dejiciant, 
Donec unamquamque rem benc perspectam habeant, et vidcant cognoscantque quid dicant, et tum loquantur. 

Haec quoque in illa inveniuntur : 

Homines duobus operariis sunt similes, quorum alter moritur siti , alter aqua mergitur. 

Homines victu quaerendo occupati sunt: nam studio iis opus est ut nutriantur. 

Si nutrirentur homines pro ingenio plures videres dantes elecmosynas: 

Sed beneficium Dei erga eos est: hoc est quod ampliatur et comminuitur. 

Si obviam sibi fiunt funus et sponsa et muHerum plangcntium lacrymas cx oculo stillantes vides , 

Tacent qui sponsam sequuntur obstupentcs, dum eos, qui funus sequuntur, loquentes vides 3. 1 Ignorantiam, puto,opponit fidei cl. locutionc iuJLs&L^t- 

2 Ante hunc versum excidisse videlur LgJuo. , et ^•.. esse Imperativus poeticus. 
\mpla legatur descriptio pompae nuptialis (juu.oiM JLsO apud Lane, Mod. Egyptians , I, cb. 6, et 3 
rituum funebrium ib. , II, cb. 15 — 18 — 

Ex scloctis ejus carmiuibus eliam hoc cst : 

Dives est cui satlsfacit vita sua , non qui scmper dc praeterito moeret. 

Ne te abjicias, si quando per fortunae vicissitudiucs contemtus sis: omnis profccto vir compensabitur co . 

quod meruit. 
Contcmnit bomo quod decidit in illudque invcbitur, donec boc ipsum ejus perniciei fiat causa. — 

Disit Abmad ibn-Abdi-r-Rahman al-Mo^abbar ': Vidi CaIibM»i ibn-iAbdi-l-Qaddus in somnio riden- lai 
tem et laetum, et rog^avi eum : Quid tibi fecit Deus et quomodo evasisti eo, quo damnatus 
eras *? Deveni, inquit, ad dominum cui nuUum secretum ignotum est, isque me accepit miseri- 
cordia sua. Et al-Mo^abbar , Nunc, inquit, video te crimine vacare quo damnatus es. — Inter- 
fectus est anno 167 (p. C. 783 — 84). Misereatur cjus Deus, qui exaltetur! 

X. Abu-Josair ^alih ibn-Bosalr al-Qari ^, coo^nominatus al-Morri, ex incolis Bacrae. 

Traditiones retulit auctoritatc al-Uasand , Mohammadt* ibn-Sirin, Bacre •ibn-Abdi-/-lah, aiio- 
rum. Retulerunt cjus auctoritate Saja: ibn-Abi-Nacr, Soraih -ibno-JJ-Notman al-rTauiiari, Affan 
•ibn-MosIim* , alii. Homo erat pius et integer. — AI-Mahdi aliquando eum ad se arcessivit. 
Hanc rem Calih al-Morri ita narrat: Intravi ad •aI-Mahdi?/7w Rocufae ct aute eum stans : Prin- 
ceps, inquam, credentium, perfer, pcr Dcum immortalem , illud quo alloquar te hodie. IIlc 
enim homo Deo proximus est, qui maxime perfert asperius cjus dictum ^ sincerum conti- 
uens mouitum. Oportet eum , cui est propinquitas cuni legato Dei (i)enedicat ci Deus 
eique salutem det) heredilate etiam mores ejus accipere eumque sequi ducem. Deus autem 
hereditate tibi donavit, ut ita instructus sis scientia et lumine argumentorum , ut excu- 
satio tua tibi praecisa sit (si illud non facias). Et si in speciem argumentum afferre aggfredia- 
ris, quo non valida existit demonstratio a parte Dei, descendet in te ira Dei, eaque eo gravior, 
quo majorem simulaveris ignorantiam vana ei specie afferenda. Scias autem legatum Dei 
(benedicat ei Deus cique salutem det) adversarium esse ejus, qui dissentiat secum de doc- 1 Nibil de boc inveni. 

2 De verbo ^, damnare, accusare significante notam vide ap. Quatremere, Histoire des Sultans Miim- 
louks, T. I, P. 2, p. 168 sq. ubi est etiam hoc exemplum, Sj'Ju ■ylLj Lucyo ^\^. 

3 De boc, ut de Bacro, §a|a-o, Soraiho nihil inveni. 
1 Tab. al-Hoffat, Cl. VII, N-. 63. 

5 Legendum fortasse isJjLf» — 19 — 

trina sua , quara ejus judicia diffament i : cujus autem adversarius est Mohammad (bene- 
dicat ei Deus eique salutem det) ejus adversarius est Deus. Itaque ad litigationem cum Deo 
et cum legfato ejus argumenta tibi para, quae spondeant te salvum evasurum, aut para te 
perniciei, die resurrectionis eum ultimum judicio se stiturum sciens, qui cupidine prostratus sit, 
primum vero eum , qui maxime sequatur librum Dei, hujusque Profetae (benedicat ei Deus eique salu- 
tem det) traditionem. Tui autem similis non superbiat vehementiorem rebellionem contra Deum 
reddeus, sed malam cjus actionem par bona sequatur, quae pro eo contra illam testis fiat 2. Bene 
haec perfer, sicut ego quoque bene officio sum functus. Dixit lacrymasse al-Mahdljm sibique 
aliquid dono dari jussisse , se vero non accepisse. Scriba quidam se haec omnia in commentariis 
al-Mahdu scripla vidisse narrat. — Dixit Affan ibn-Moshm : Venimus in cubiculum Cahh^' 'al- 
Morrii eum visitaluri, dum occupatus erat in narrando. Erat quum narrare inciperet, tam- 
quam territus vir, qui tibi per tristitiam multasque lacrymas timorem iujiceret, vel tamquam 
orba muher. — Captivus erat muheris cujusdam ex tribu Blorr.ie ibno-l-ljarit •ibnJA.bdi-l Qais. 
Mortuus est Cahh anno 196 (c. 811 — 12.) Misereatur ejus Deus, qui exaUetur! 

XI. Mater credentium Aysa bint-Abi-Bacr af-Ciddiq (ambos gratos habeat Deus). 

Uxorem eam duxit legatus Dei (benedicat ei Deus, eique salutem det) Meccae , tribus ante 
fugam annis. Dicitur eam duxisse ante Saudaw. Accepit eam ab ejus palre, etdote eam donavit 
tanta, quanta donavcrat Saudaw ^! Erat quo die cam uxorem duxit sex , vel, secundum alios, 
septem aunos nata. Ingressus est ad eam mense Sawwfil post fugam, septimo mensis die, quum 
nata csset novcm annos. Nullam praeter eam uxorem duxit virginem. Quum moreretur legatus 
Dei (benedicat ei Deus eique salutem det) nata erat 18 annos, ipsaque mortua est sub cahfatz* 
Mo^awijae, anno 58 (p. C. 677 — 78), quum 67 annos esset nata, et sepulta est iu coemeterio 
Medinensi -al-Baqio. — Morlua !iysa (gratam eam habeat Dcus) cum nuntiatum esset Mo^awijae 
eam defleri ab 'Ibn--Omaro (gratum eum habeat Deus), huic, Lacrymisne, ille inquit^ feminam 
prosequeris? Lacrymis, inquit 'Ibn-'Omar, Matrem crcdentium prosequuntur tantum ejus filii , sed 
qui non sunt ejus filii , non faciunt. — Dixit -al-Mobarrad narrasse Ayia/«, quum Deus legatum 1 Vcrba &«K^| bOyAjLs non recte intelL'go. 

2 Sequentia corrupta sunt: ante lUyst. aliquot verba escidisse credo. et in sequentibus J| vitio 
lal)orare. 

3 Ilariri ed. de Sacy p. f"|«: iuL:?-^) J^J' /-g-« Uj c\0^\ f^j'^ '^^ 0*^*-=* J^ ^' *.J^j) ^ c* — 20 — 

suum uxores suas elijcre juberet, hunc sibi dixisse: Utrum Deum et lcjjalum cjus vitamque 
acternam eligis, an ornamenta et vitam mundanam? Sc vero rcspondissc : Dcus cjusque legatus 
mihi magis sunt accepti ct vita aeterna. Tum se dixisse: Elegisline jam aliam ante me? Non 
fcci eum dixisse, ct quum rogaret nc etiam aliam eligerct, Deum se legatum misisse, qui minarelur, 
uon qui nocerct *. — Quum nuntiatum esset Aysae Iiomincs quosdam conviciis petcre Abu-Bacrww et 
'OxaaTum (ambos gratos habeat Deus) dixit: Si Deus agendi illorum ralionem tollat , spero tamcn 
eum non essc sublaturum hujus remunerationem. — Rogata quando male agerct homo, respondit: 
Quando bcne se agerc putat. — Dixit Moslim ibn-Dara : Sempcr iniquam cxistimavi !iysa»2 quum 
diccret Profctae Doi (beuedicat ei Dcus eique salutem det) : Vi ac beneficio Dei , non tua ; donec 
rogassem Abu-Zapawj ar-RaziM»?, isque mihi dixisset: Dedlt laudcm mercnli. — Dixit Aysa (gralani 
eam habeat Deus) Cansii.e 2; Cur Cacrum tantopere deploras? non cst cnim nisi carbo iu igne. 
Hoc ipsum, inquit, vehementiorem meum de eo dolorcm reddit. — Interrogata num legatus Dei 
(benedicat ci Dcus, ciquc salutcm det) aliquando jocatus esset? Maximc, inquit. Anus quacdam, 
quae apud me crat, quum intraret legatus Dci (bencdicat ei Dcus ciquc salutem det), huic dixit: 
Ora Deum ut me incolam faciat paradisi. Paradisum, inquit illc, non intrant anus. Tuuc vocationem 
ad preccs audiens exiit, ct revcrtcns quum auus flcrct, Quid ei est? inquit. Respondcrunt ho- 
mines: Dixisti ei paradisum non inlrare alius. Dcus, inquit, commutabit cas, ut sint virgincs, 
dilectas a conjugibus ct cjusdcm alque hi aetatis ^. — Erat apud Aysaw discus uvarum, quarum 
unam accedenti mcndico dedit. Ridenlibus aulem mulieribus, quac apud eam erant: Multarum , 
inquit, formicularum pondera in ca sunt, quam vidctis, uva ^. — Intrans ad 3.ysa»z (gratam 
eam habeat Deus) Om-AOn al-Abdija, Mater crcdentium, inquit, quid censcs dc muliere, quae 
fllium quemdam suum parvulum interfeccrit? Digna , iuquit, est igne. Sed quid censcs, inquit, 
dc muliere, quae interfeccrit viginti millia filiorum suorum adultorum? Prchcndite, inquit, 
manum inimicitiae Dei^! — Aysa (gratam cam habcat Deus) , quum •Otman obscssus teneretur, 
Medlna profecla erat ut sacram pcrcgrinationem perageret. Hac ex peregrinalionc illa rediens 
quum essct Sarfe, qui locus cst scpulcri Maimunae, uxoris profetae (bcnedicat ci Deus eique 1 Dcest vcrbi JCi forma 4 in Lcxico. 

2 Dc hac ct fratic ejus Carro, vid.de Sacy, Chr. Arab., v. II, p. 413, et ejusdcni Anthol. Grnmin. y 139. 
^ Cf. Qor. LVI:36. Haec narratio aliunde ctiam notissima cst. 

4 Et ne unum quidcm pondus Dcum latct: Qor. X: 62, XXXIV: 3. — In iis, quae in Arabicis 
scquuntur, quum quacdam sint quae nondum bene me intelligere fateor, totam narrationem omittcre malui. 

5 Confugitc ad Dcum, ut hic iram contra eam cxerceat. - 21 — 

salutem det), perlatus est ei uuntius mortuum ■"Otmaae<»j et Califaw salutatum esse Ahww. Qua 
de causa quum Meccaw repeleret cum ea se coiijuuxerunt Talha ', as-Z.obair 2 et Marwaa ibno- 
1-Hakam , qui quum Meccar» veaisseat deliberaverunt de ratioae, qua sanguinis •Otmanj Tindictam 
instituerent , sibique Daraascum ire proposuerunt, quoniara ibi esset Mo^awija. Ab hoc tamen 
proposito eos deverlit Abdo-Mah ibn-imir , jussitque eos Bacraw ire. Hic quum venissent ceperunt 
=OtmanM/« ibn-Honaif ^, praefectum Ahi in hac urbe, eumque interficere volueruat; sed obtestatus 
est illos per Deum, memoravitque societatem suam cum profeta Dei (beuedicat ei Deus eique salu- 
tem det). Placuit igitur flagellis eum caedere, idque cum fecissent barbamque ei etiam abrasissent 
totumque caput usque ad supercilia ct palpebras, eum in carcerem conjecerunt, interfeceruntque 
quinquaginta viros , qui cum eo aerario praefueraut, aliosque Ahi praefectos. Hic vero, quura 
nuntiatum esset eos appropinquare , egressus est ut iis anteverteret et petito auxilio ab incolis 
Kufae Bacra>« profeclus est: erat autem copia decem millium virorum. Et contra eum eo-ressi 
cam incolis Bacrae Talha, aa-Zobair et Sysa magnam pugnam commiserunt. — Dixit Abdo-/-lah 
•ibno-s-Zobair * : Evasi die cameli * triginta septem coopertus vulneribus hastis gladiisque factis. 
Numquam vidi ahquid simile huic diei. Nemo noslrum ncque eorum fugit, et habenas cameli nemo 
prehendit quin occideretur. Ipse quoque eas arripui, et ab 3.ysa rogatus quisaam essem, me Ibao-a- 
ZobairMw esse dixi. Et illa , Nomina, profecto, inquit, quae plurimos orbos faciuat. Praeteriit me 
•al-Astar^ eumque cognovi, amplcxusque eum clamavi : Occiditeme et3Ialicww. Tunc ab utraque parte 
homines advenerunt et pugnarunl douec separati essemus, et ego amisissem habenas. Et audivi Ahuin 
(gratum eum habeat Deus) clamanlem: Pedum tendines camelo amputate, hoc enim ubi factum 
erit dispergentur. Tunc a viro quodam percussus camelus cecidit , cjusque mugitu uihil umquani 
gravius audivi. Ali (gratum cum habeat Deus) sellam cjus e medio occisorum afFerri jussit (namque 
■al-Qa:qa ': et Zofar ibuo-I-Lfarit eam de tergo cameli abstulcrant ad ejusque latus posuerant): 
et accedens Mobammad ibn-Abi-Bacr ^ cum Ammaro euisus est donec eam abduxerit: tura 1 De Tallja •ibn--ObaiJi-/-lah cf. Na-\v. p. rft"- 

2 De Zobairo •ibno-1-lVwwain , ib. p. ('«• j de Sl. v. Angl. V. II p. 199. 3 Naw. p. )e»v. 
* Vita AbJo-Mah» hujus scquetur N". XV. 

5 Dies Cameli s. pugiia ad Caribawt fuit die 10 mensis Gomadfie I, a. 36, secuudum JVaw. (in vita 
Talhae, pag. rCf), qui addit xj^ oiLia- V tjiJO.. Abu-I-fida. tamen (Anu. I, p. 294) pugnam com- 
mbsaiii dicit medio niense Gom. II, ejusdem aniii. Dc sequeiitibus cf. Quatremere, 31eni. sur la sie d\4bd- 
ullah ben Zobair, p. 19 sqq., et Hammer, Geinaldesaal , 1, p. 320, sqq. 6 Ham. ffaqidi, p. 115, sq. 

< Ham. 1. 1. p. 69. 8 Naw. p. ||. — 22 — 

tero Moliammadt ibn-Abi Bacr maiuim ei inferonli: Quis, inquit Sysa i , ajfgreditur uxoreni 
legati Dei (bencdicat ei Deus, eique salulem dct)? Hcus mea sororcula, inquit, dic ignem mundi. 
Et illa : Io;nem mundi, inquit ^. — Tallja safjittac ictu interfeclus est: genua sua ad cqui latus 
applicans , pcr multum sanguincm proHucntcm enervatus, puero dixit: Abduc me et quaere 
mihi locum. Sed mortuus cst antequam pervcnit ad locum ad qucm se abduci jusserat. — 
As-Zobair occisus est in redilu in Wadl as-Sibu:. Occidit cum Amr ibn-Gormuz, qui cum ejus 
gladio quum ad A\unn venissct, hic illi dixit: Profecto hic est gladius, qui diu solliciludlnem 
injecit legalo Dci (bcnedicat ei Dcus , eique salutem det). Audivi eum dicentem : Exhiiara interfcctorem 
Ibn-Cafijae (t. e. as-Zobairj) nuntio iguis. — Aysa obsessa et capla est. Ah (gratum eum habeat Deus) 
Bacraffi cum sociis profectus ibique ab incohs Callfa salutatus est. 'OtmanMW ibn-Honaif liberavit, 
Ayiawque (gratam eam habeat Deus) apparatu instruxit, fratremque ejus Mohammadew cum ea 
proficisci jussit. Ipse quoque per aliquot milliaria eam comitatus est, filiosque per unum diem 
cum ea misit. — Dicunt incolas Medinae certiores esse factos de die Cameh die Jovis ante solis 
occasuni , eo ipso die , quo pugna commissa esset : hoc aulcm inde factum esse , quod aquila 
praelervolaret in vicinia Medinae, quae rem quandam suspensam gestaret: hanc rem animad- 
versam ab hominibus ct dclapsam csse. Fuissc autem manum cum sigillo, quod cudisset 
Abdo-r-Rahman •ibn-Affab ^. Et sic eos quoque, qui habitarent inter Meccaw et Medina»w, sive 
propius sive longius Bacra remoti essent, casum cognovisse cx mauibus et pedibus, quae ad eos 
gestassent aquilae. — Dicunt numerum occisorum de sociis cameli fuisse octo milha , vel , secundum 
alios , septendecim. Memoriae traditum est amputalas esse ad habenas cameli septuaginta manus, 
omnesque eas fuisse virorum ex CabbajVj*: quoliescumque viro manus amputata esset ahus vir 
in locum ejus successit. Occisi aulem sunt de sociis A\u (gratum enm liabeat Deus) circiter 
mille. — 

XII. Afiju ibn-Jazid ibn-Qais al-Qaci. 

Geuius derival a Qahtano al-KQfio. Al-Mahdl eum muneri judicis Bagdadensis praefecit 
in latere orientah. Traditiones rclulit auctoritate Mohammadjs ibn-Abdi-r-Rahman ibn-Abl- 1 Malim additum esse in Cod. nomen Aysae. 

2 Emcndatio in textu proposita mihi propterea miiuis placet, quod videre nequeo quomodo scriba 
tale mendum scribere potuerit. 

3 Naw. p. t"At) ubi eandem de manu delapsa traditionem refert. Minus accurate hic dicitur Abdo-/- 
Rahman cudisse sigillum, quum dicendum fuerat ejus fuisse manum, quae dehipsa csset. — 23 — 

Laila * , •al-A^mast, aliorum , et erat ex sociis Abu-Hanifae 2 (frratuni eum habeat Deus), cjui 
hujus coDsessuum participes essent. Solebant hujus socii (erant autcm Abu-jQsof ^, Zofar *, Dawud 
■a^-Ts.l », Asad -ibD-Amr et Ah -ibn-Moshir ^) miscere quaestiones, sique non adesset Mja dicebat 
Abu-Hanifa : Ne ponatis quaestionem donec adsit Afija. Et si adesset , si cum illis conscntiret , 
dicebat Abu-Hanifa : Probatceam; sin minus, dicebat : Non probate. — Aflja homo erat intelHgens 
et abslinens. Al-Mahdi cum et 'Ihn-Aiataw (?) ' ad familiaritatem suam admisil , ct jus dicebant 
ia Askaro-1-Mahdi in templo Mancure: alter in inferiore, alter in superiore ejus parte. Afija saepe 
Califa?« adibat. Sic aliquando eum adiit hora meridiana quum solus esset , petiitque ut admit- 
teretur. Admissus autem quum peteret ut se a munere suo removeret, sibique scrinium, quod 
secum sumserat, cuicunque ipse juberet tradere permitleret, -al-Mahdi praefectum quempiam 
eum oppressisse ejusque in jure dicendo potestatem infregisse ratus, hac de re eum interrogavit, 
sed quum nihil ejusmodi accidisse afiflrmaret, Quae igitur esl causa, inquit, quod muneris 
vacationem petas? Huic ille, Venerant, inquit, ad me abhinc duo meuses duo litigantes opulenli 
et nobiles in causa impedita et dubia : uterque documenta et testimonia afferebat remque argu- 
mentis probabat diuturna dignissimis cogitatione. Itaque cupieus fore ut litem inter se conipo- 
nerent mihique se offerret eos conjungendi ratio litigantes dimisi. Jam vero alter eorum fama 
accepit nie adaniare dactylos recentes saccharo conditos. Continuo igitur operam dedit ut hos 
compararet, nam vix coeperant malurescerc, idque tanto numero quanto non colliguntur nisi 
Principi credentium, et tam pulcros, ut numquam riderim pulcriores. Deinde janitori meo 
magnam drachmarum vim dedit, ut discum ad me portaret, dixitque se non curare utrum red- 
deretur nec ne. Quum vero ad me veniret janitor rem non probavi eumque abire jussi ut discum 
redderet : et is dicto audiens fuit. Verumtamen quum die constituta uterque se stitisset aequo 
amplius eos neque animo neque oculo adspexi. Alque ita factum est, Princeps credentium, quum 
discum tamen non acceperim : quid tandem faclum csset si omnino accepissem? Non securus sum 
quin aliquando fraudi me daturus sim in sancto meo munere et ila moriar ; corrupti enim sunt 
homines. Itaque condona mihi , lu cui peccata condonet Deus! meque immunem habe. His 
dictis Callfa morem ei gessit. — Tradidit Abdo-r-Rahman •ibn-Abdi-/-lah patruum suum Abdo-1- 
Malira/w ibn-Qoraib •al-Acma:i«/w dixisse: Eram aliquando apud ■a/--Ra5idM/« quum apud eum 1 •Ibn-Call. p. l|"t=. 2 Ib. fi\ 775, JVaw. 3IS. p. 245. 3 .\aiv. 3IS p. 207. 

■* ■Ibu-Call. p. fvf) "Saw. p. ('af- ^ Herb. s. v. Daoiid al Tliai. 6 Aaw. p. ffi^. 

7 Xowairi (31. S. Leid. N\ 2.h.) p. 75: iUiLcj joi^ ^ xi_'f Jy^ ^jj Jk.*^ (sc. Jc^'!) jo^Ldi^ 

— .>iL.5p tX^Xc ^j jjLyaJu \j^, tVjVJ ^;;~?l — 24 — 

judos aocusaretur nomine Sfija. Quod cuni ei rcs graVis viderelur adduci illum jussit, praesen- aw 
tcmqiic, dum maffiius liominum iu conclavi crat numerus, compellari , idque de quo apud se esset 
accusatus cum ilio conimunicarc incepit. Diutius protraclo consessu factum est ut Princeps cre- 
dcnlium sternutarct eiquc cong^ratularentur omnes quicumque aderant praeter ifijajK: hic ei non 
coujratulatus est. Tum -ar-Rasld: Quid tibi , inquit, est, quod mihi non confjratulatus sis? 
Quoniam.. inquit, Deum non landasli, idco tibi non congratulatus sum : nam Profeta (bcnedicat 
oi Deus, cique salutcm dct), quuni apud cum duo viri slcrnutassent et uni eorum congratulatus 
esset, sed non alteri , et hic lunc diccret: Lcrjate Dei , quid tibi est quod huic congratulatus sis, 
mihi non sis? Quoniam, inquit, hic laudavit Deum ei congratulalus sum, tu vero eum non 
laudasli, neque igitur tibi conoratulalus sum '. Dixit ar-Ra.iid: Redi ad munus tuum ; quo- 
niodo enim tu , qui ne in una sternulatione quidem errati veniam dedisli, in alia re illud facias? 
Et demisit eum magno honore ornatum. Eos vero, qui eum accusaverant, lapidibus obrui jussit. — 
Tradidit Abu-l-Abbas -al-Mancuri auctoritate Tbno-l-ATiibu ^ htigasse Abu-Dolamaw 3 cum viro 
quodam coram !ifija et dixisse : 

Litigarunt mecum viri cupidi et ego cum iis litigavi per plenura aiinum. 

tt Ueus mihi non dencgavit causae probationem, neque destituit me in inveniendo Lomoeoteleuto. 

Quemcumquc propter iniquitatem timeam, te non timeo , Afija! 

Cui 3.fija: Defcram te inquit, ad Principem credentium. Cur facies? inquit. Quoniam, inquit , 
probrosis verbis me petis. Profecto te removebit, inquit, si facis. Cur? inquit. Quoniam, inquit 
Abu-Dolama, contumeliam a laude distinguere nescis. — Mortuus est anno 180 (p. C. 796-97). 
Misereatur ejus Dcus, qui exaltetur. 

XIIL Abu-I-Abbas Abdo-/-lah ibno-l-Abbas ibn-Abdi-l-Mottalib ibD-Hasim ibn-Abd-Manaf, fihus isv 

patrui lejati Dci (bencdicat ei Deus eique salulem detj ^. 1 Harlri , ed. Sac. p. I^tv: i_>-l*J JU' «J Lct> ljtAt> ^^wyiJI. ^j-a*JLj IsJitMy ^j^isljut 
*jJLo J^JI JU xJL'I tX^jJ viU^' viA^tt.wjJt^ JS\ JU.^Jt ,j-ui-'t tX-y.£ ^t JLsj ,j-sw-'l ^UAi>Vt 
l_«jt Jli', (»tj^t L^yct 4o ^yJtjjM L^ Asi JUs. Js^^^^-Lft ^lU tX^t JUii LLii jt ,j«,Jac ^ 
.|vXl'L> J-^.j «JJt |JotXjJ ysa JJuJ^ «JUt iX^yJ x:cUo ^5 JJtj xJJ tX^J-t JJwli |»St>o»t fjJa£. t jt 

2 Ibn-CaU. p. 11., Navv. MS. p. 273 (mort. a. 231), Ham. Spec. Cat. p. 31. 

3 Tbn-Call. p. fvf (mort. a. 161). 

4 Vid. dc eo de Slane vers. -Vngl. I. p. 89, n». 3 . de Sacy in Ind. ad Chrest., Ilam. 1. 1. etc. — 25 — 

Quum moreretur legatus Dei (benedicat ei Deus eique salutem det) iiatus erat 13 anuos. Is 
Deo preces pro illo obtulerat, eum rogfans ut intelligentem illum redderet in religione et in 
interpretalione allegorica. — Quum All (gratum eum habeat Deus) nonnullos Zindiqos combussissol, 
'Ibn-iAbbas factum illud improbans: Vae filio Ommo-l-Faclae, inquit, rebus vilibus mersus est'. — 
Ata. 2 ejus auctoritate traditiones referens dicere solebat : Tradidit mihi Mare. — Maimun ibn- 
Mihran^ cum mentio apud eum fieret Abdo-/-Iahe ibn-^Omar et Abdo-/-lahj ibn-Abbas: Ibn-Abbas, 
inquit, juris magis peritus est. — Juris scientiam ab co acceperunt permulti , in quibus Ala. 
■ibn-Abi-Rabbah , TawQs*, Mogahid 5, Saad ibn-Gobair ^, =Obaido-Mah ibn-Abdi-Mah ibn-^Otha 
■ibn-Mas:ud '', Abu-A^^Sa:ta. Gabir -ibn-Zaid «, Ibn-Abi-Malica, •Ikrima 9, Maimun ibn-Miliran et Amr 
•ibn-Dinar ^o. — Memoriae traditum cst Hasim-itas aliquando convenisse Mo=awijaw, et hunc illos comi- 
ter excepisse '^ et dixisse: Per Deum, Hasim-itae, opes meae vobis sunt datae foresque aperlae; nullus «s. 
a vobis casus opes nieas avertit, nullaque vos domo mea pelitio exchjsit. Quum autem observarem 
meam vestramque condilionem aliquam vidi differentiam : vos etenim opinamini niajus jus hahere 
in illud, quod manibus tcneo, quam me, et si donum vobis do, quo jura vobis debita exsolvam, 
dicitis: Dedit nobis minus quam aequum erat et juslo minoris nos aestimavit. Sic ei simihs fio, 
cui vi ahquid eripitur: uuUa ei liabetur gratia. Idque quum tamen juste erga vos agam quum 
loquatur vestrum quisquam, supphcesque vestros voti compotes faciam. Hisce dictis 'Ibn-Abbas 
assurgens: Per Deum, inquit, nihil nobis ante dedisli quam a te petimus , neque nobis fores 
aperuisti antequam eas pulsavimus. Quodsi nos opibus tuis destiluas, Deus opibus magis pollet 
quam tu , foresque si occludas quominus intremus, avertemus nos a te. Quod vero hanc pecu- 
niam attinet, non tibi magis propria est quam unicuique Moslimo. Nobis sunt duo jura, jus 1 In lex. hacc quidem significatio vocabulo, quod est sUjc iion ti'ibuitur, sed ea vel addcnda est vel 
hic legendum k:i>L*jS. 

2 Ibn-Call. p. ^ft, Naw. p. t^t^f . Idem Maris cognomen in precibus sepulcralibus ei dedit Ibno-l Hanafija. 

3 Herb. in Maiemon Ben Maltaran. 

4 ■Ibn-Cnll. p. ("i^v, Naw. p. ^V^. 

5 Ibn-Call. vcrs. Angl. I, p. 568 N". 8, Naw. p. «1«. , ubi vocatur y^s» i^jI (M. S. L. jxi-) quum ap. 
Ibn-C. sit yUJ^ (^'- 

6 ■Ibn-Call. p. I^Al, Naw. p. fv\. "^ ■Ibn-Call. p. rA», Naw. p. f... 

* Naw, p. Ul", Sacy, Anthol. Gramm. p. 51. 9 Ibii-Call. p. f:^\, Na-n-. p. f\"\. 

10 'Ibn-Call. vers. Angl. I, p. 580, n°. 4, Naw. p. ^vd- 

11 De verbi significatione videantur exempla ap. Quatremere, Hist. des Sult. Matnloiiks, I, p. 164. 

D — 26 — 

praedac et jus tributi*: praeda esl ejus, quod diripuimus, tribulum id quod coUegimus, et si 
nuUum in hanc pecuniam jus babcremus ue ungulam quidem quisquam noslrum te visitans attulisset. 
Satisne dixi, au perjjara? Satis est, inquit: luque ne amplius gannias neque latres. — Narravit 
■al-Madayni^: Amr ibno-I-Sc nundinis quibusdam Arabum assurgcns Mo^awijaM ibn-Abi-Sofian et 
Omaija-das laudavit, rcsque suas CifFinj gestas memoravit. Tum Abdo-/-lah ibn-Abbas acce- 
dens (aderant autem QoraiSilae): Hcus, iAmre, inquit, dono religionem et probitatem tuam 
Moawijae vendidisti eiquc dcdisti quod in manu haberes, isque tibi decrevit quod iu aliena 
nianu essct , quodque a te acccpit plus fuit quam id, quod tibi dedit, et quod accepisti ab eo, 
miuus quam id , quod ei dedisti ^: omnis autem conlentus cst co quod accepit quoque donatus 
esl. Quum vero Migr in dominium luum vcniret praefecturam turbidam tibi reddidit donis 
ufratuitis (a te exactis) aliisque rebus ingratis, ut si animam tuam in manu habuisscs cam pro- 
jecisses. Memorasti res gestas tuas Ciffmi*, sed, per Deum! nihil memorabile fecisti nudita- 
tomquc tuam in iis rcvelasti. Magna es lingua scd parva cuspide, postremus equitum in 
impetu, primus in fuga. Duabus manibus es praeditus, quarum unam non intendis ad bona , 
alteram a malo non detrahis; lingua prava, duobus vultibus , conlristante uno, altero con- 
solante. Et vero, per Dcum, qui religionem suam opibus mundanis vcndidit, quas alter 
praebet, dignus ilie est, cujus longa sit poeuitentia. Linguam habes, sed uteris ea ad sermonem 
futiiem , prudentiam sed nihil efficis, habcs potestatem sed cum invidia conjunclam: minimum 
tuum vitium cst maximum in aliis. — Dixit Ibn-Abbas (gratum cum habeat Dcus) : NuIIum vidi 
virum, in quem bcneficium contulcrim, quin consuetudo nostra grata fuerit, aut qucm malo 
affccerim , quin fuerit ingrata. — Dixit etiam : Quatuor sunt homines, quos rcmunerare nequcam: 
homincm, qui primus me salutaverit, eumque qui in cubiculo suo hospitaliter mcexceperit, et eum 
cujus pedes pulverem excitent in auxilio mihi praestando: quod vcro quartum attiuet eum pro me 
ncmo remunerabitur nisi Deus excelsus et emincns. Et rogatus quis ille esset, Homo, inquit , 
cui aliqua rc perficienda opus sit quique totam noctera cogitans cuinam illam tradat tum nie 
.videat illa dignum mihique illam mandct. — Morluus est A.bdo-/-lah ibn-Abbas (gratum eum 1 Vid. V. Hammer, Ueber die Liinderverwaltung, etc. p. 114 sqq. 

2 Ibn-Call. vers. Aiigl. I, p. 438, n°. 8, (mort. a. 225). 

3 Amr cnim Acgyptum in praemium acqiiisiti pcr suas nequitias CalifafMi a Mo-awija acceperat; Al)u]f. 
Ann. I, p. 326, et omnino p. 356. 

' Mcnse secundo a. 37 pugna incepit et per 110 dies nonagesies signa collata dicuntur: ihid. 
p. 306, sqq. — 27 — 

habeat Deus) Tayf<, attigitque aetatis annum septuagesimum. — Dixit Abu-Calih i, commentator: 
Numquam unius matris filios tam lon{je a se invicem sepultos vidi quam filios al-Abbasj ex 
Ommol-Facla: al-Fad ^ mortuus est Damasci, Abdo-/-lah Tayft, 'Obaido-/-lah ^ Medinae, Qotam* 
Samarqandae, et Bla^bad occisus est in Afriqlja. — Dixit -al-Waqidi ^; Mortuus est Ibn-Abbas 
anno 68 (p. C. 687 — 88) Taj^fj, annos natus 72. Visus ejus occaecatus erat. Preces super eum 
dixit Ibno-l-Uanafija ^ quaterque Dei magnitudinem professus est, et tentorium extruxit in ejus 
sepulcro. Misereatur ejus Deus, qui exaltetur! — 1 Videtur idem esse qui apud Naw. WS. p. 257 vocatur oLjJI ^LiUwJt 1^~^ jjfi quamquam ibi de 
ejus commentariis nulla fit mentio. 2 Jfaw. p. ««I. 3 Ib. p. t*")']. 

4 Naw. p. alf. De scq. nihil invenio nisi eum fuisse Alit praefectum in Bahraino et Jamami: v. Hamm. 
Gem. I, p. 326. 5 Ibn-CaU. p. v|.. 6 Ib. p. tt"), Naw. p. Itt". T H E S E S. I. 

In Ciceronis de Finibus IV: 1,1 pro etai minus veie, recte corrigitur et , si minut teie etc. 

II. 

In ejusdein de Officiis U: 10,37 pro: majoris partis animi, legendum est: majorem partem hominum. 

III. 

In Virgilii A.eneid. VI, 473: 

Quisque suos patimur Manes ; 
vere corrigitur 

Quisque suum patimur Manes. 

IV. 

In Horatii Carra. IV, 6 ejicienda est stropha tertia, retinenda secunda. 

V, 

In ejusdem Epod. 4 quod legitur: 

Quid attinet tot ora navium gravi 
Rostrata duci pondere , 
nou est sollicitandum. 

VI. 

In Plauti Capt. II: II, 35 pro nomine ficto, quod vulgo editum est Thesaurochrysonicochrysides 
bene Bothius legit : Thesaurochrysonicocroesides. 

VII. 

In Platonis de Rep. I, p. 341. B. ubi legitur oiiVf yuQ av fie Xdd-oig mxovqyiav, ovrt firj Xa&uv ^tdaaa&cu 
10) Xoyto ivvato Stallbaumius male /ni^ delet. 

VIII. 
Ibid. p. 343. C. alXoTQtov dya&ov male explicat idem alienum bonum i. e. per alios acquisitum, quum 
significet quod aliis bonum sit , aliorum commodum. IX. 

Ibid. 1. I\, p. 5S5. A. bcne Schleiermacherus pro ngog t6 uXvnov ovto) ktntjv dfOQwvTig scriptum 
nialuit ro uXvnov oiTio nnog Xvnfjv urpoQwvrfg. 

X. 

In Aeschyli Pcrsis versus 169, 

ofifxa yap Sofuov vofiiCo) SianoTOv nagovaiav, 
spurius est. 

XI. 
Sophoclis Philoct. v. 29 ut vulgo icgitur: 

ro'J' s^vnfQ&f, xui aTi'§ov y ovitig Tvnog, 
bcne sc Jiabet. 

XII. 
Ileni ejusd. Oed. Colon. v. 8GI, sq. 

fitj yuQ uidf Saiftovtg 
&fTiv fi ufptovov T^gSt r^e uQug tri. 

XIII. 

Paucissima fuerunt , quae ex religione Acgyptiaca in Mosaicain sunt recepta. 

XIV. 

Cultus Jehovac in excelsis nou fuit contra mentem Mosis. 

XV. 

Germani huc usque versionem V. F. Graecam Alexandrinam saepe nimis negligentes Thenium V. D. acrem 
eius vindicem adeptj suut: hic tameu iu commeutariis ad libros Samnelis, ceterum multis laudibus celebrandis, 
niniiam huic vcrsioui auctoritatem tribuit: sic, ut exemplo ular, non bene 1. I: 9, 24 verba T**"!^ b^'"7 "'^**"? 
emendavit S5~r'~P ^~~ rssb, nec bene vertit: Denn es ist dir aufbewahrt worden sum Zeichen neben 
dem Folke. Brich nun anf 

XVI. 

Orthogra])hia scqui debet pronuntiationem non etymologiam. CORRIGENDA. Iii texlu Arabico: pag. « I. |1 pro |V^aj lege ».^vc 

— i — 1 — UAi^j — Ixs^y It — XA^' — iU^ 

' — •i' — r^y^ — 'r-H^ 

— V — f — ^Ait>Li — ^iiijU 

A \» dUj4> (XaJ4> 

— la — ^}"^i — S^yOm 

— It — la — (V^tXiUi' — fl — »se. ouLkJL ^-yCu,. |.iUj iu»». j-.L<£ ^jl o>Le ^JJftJI JLi «.AJij-iLj tX-ow Jjci'^ iXASj-tM^ *jLi' 
i-*j" ^^ft w!,^. Lxj^t s-JLft _I5^ ***^t ^t «jJLc j^-c^ ST-«aj ^aS' t\i'j ix*«- ' ^j-otw.^ ^J-^' ^J-?' 

iL*j' JL't jL^. LbLk^ 1 In Cod. est ,.>.».m,. i^LljI- — ^yX^}^ ^yo^ b^tNJ- ^ Lo jJojj Uia. ^jC» LUacl |U-Ls |vCsyi^ .^Ldi- Lj-o kliic |jCcAia£.l 

JUi (j-Llt (j-?' i'^ tM'Li JU" |vCi3Lv oljLwt^ (X12U oLojf *A! Ijoc «J tX*£. V i^yL^L 
sl} d^ Ux c>*iaj ^y sUty; ^^ii=^ Lsb LJ o^^Wli Vj sLJL*- ^^is. Lui Lisu^ L aJjlj 
L "Vt iUxi viD jj-^ JLJI Ijjo L^l^ (JLx Luv^I ^\^IjCJ jCjL? Lj^o oJiAxl ^^ oUxi «^,1 

-^'j ^sv^ L^^ ^ «.►AAiJU '^^ii 3 (^j iUAAiJi 3, (j^ ^Lft^ LJ, (j.A*iv.jt J.XI jL=.y 

JU J jo)t ^l dUri ^U y^ Oi^ iLUsJ y I; LLc iXiL ^ JLJI 1 j^ ^ LS^ V^^ i LuJL=.l Lo 
i-j^t ^l^ ^jjc ^yc ^ ^jo\jJ\ ^i ^y^ pU JU ^;2ttxjt ^^X^zsj ^^ Vj ^- y j3U ^Ui" 
jJJf tXjjt J.^U j^jj" o^*+A=»tj ij^v^»-^ 5(>JoLiwo ^j^ sLol ^^ ^jLa*« 1^1 ijj iijjLM i^JsU 

Lo JLuo^ JtUj Lo JOAiaxt^ «J5U/' Jj-o ij^ 0^0 v::/jij t5jt ^^ U JLai ^j^ J^ ^j^Ljt j-?l 
^jot^ Ji^ jOCxlict ^5 jJI ^j^O xax i:ijj«:a.| i^iXi\j dUacl L^ -jiS^t ijj^ jk~.t (^jJt ^LsCs s-vc tX-o 
tX**^iJ ^.liot^ y i^JCa. ij£LfXi^\j Jv*JU vXa-Lc LsCji^i' iXjtV-J ^i y^ ^cjX^ mi ^gia^l^ Jo>l Lj 
iXjv^ Lgjo t^yjLiS' tXJJj iXiLIflj s^iJjij L jdJfy jjJuoLi cJjJsLcoo i:yv^5 I i^ "''.•.""'' XjJu 3 
V Jo ,jfj.j dJ cj^iJt iJl 1^5!, oJ.Ail Ijt Ju^l ~.\ ^LlUI ^yai- ^LJJI Jo^ oOS^^jt^ 
;5^**J^ U^y '^}} iji^y »^^ ^O^-S^.?.? ;;)^ U^^ 3"^ ij^ ^..AAiij y i5;^'j j;S^ i' I (;h ...o 
JkXi uCo^ i_5t^ viUj JJaia- iXxi^ (jL-«-' "^ «jojo J^iaJ ^\ ijr^ Sj-** UjtX-» «-^?*^ pU j-« Jjt 
^ iLs.^ oot^ Lo &^^ (j*U.£ |j.j| JU^ ^r** ij >_.*^ |Jafit Xxi ^.jA-^.ft oLoU (Xw^ X.«Oj •Jo> JL'^ 
«^s JU^ «-»-V?j (5*^ '■^ A-A.Ji5t VI et-Jt cjLvI "3^^ ^'1 Lc^ *^j (c^ '■^ '''->^' ^' ^ij*^ sJU£ 
SjLjo icyjxil J^^j ^_;AJ-s\Jt jj J ^j J^;^ (.^LJU i^\iXi J^^ |«^ULCo (_^ «Jol V iUj.l 
jxt xj Jyi J.=»v JU yo Lo^ jAi' Jjs.^ lc jJJt VI ^jlc x^iLCj Li /»j'jr" '■^U r^l^ ^ 15'^'-? 
«^, j^LIe ^jj «iJI J-xft cjLoj i^ LgJjiU sJJi.Li. iLjct ^cJ>^t^ *J sj-ojij j-»j ^Xftj «ilJLJ i^yLi 
-o jjc '^^..0 J-*jl iaJ' (•' |caJ LoK Lo jA.wfcftJt »_A.s-Lo -ILs ^l JU «Juv j-oL«->« /^} oijLkJU 1 In Cod. sine punctis. — 2 In Cod. est t j^ (>^..- — — 11 — JUi ^VI v:>HUi-> |J^ UjsJ^I o>.»>;»J ^ij^M»; StXAt (j-Jift |V*i^ 45*^' '»^ *Xiiil |J viUjJLs aJ_'l 
^i SkX^' |J ool^ sLuZ^ sAJI 4XZ=>. I Jl» J^V JUii ^^Ax^l»o iJ^ dLl3 OHMii JJL) Lo sJJI J^v L 
xiwo^ Lc^ ^ ^s^cLmJ x...hc ^ ^>^LmJ |J ooL» >iii,»f Jl /^^ (Xuolll 2J JUu jCc^l 
^I^Vl ^l ^j.£ i^s^-o-lJI lt'-?*" ^' «yJ>^j ^J^ 'y^; 'yl^ ^jr>>J^' r^' rt^ -^^^ Lsw^x 

JLii JUiLt Jl iki^^ JwVo ^l |«>«9La. JLj' 

X.A_»lj X -^L^ H j ,« t VlLa.^ JL^JI S'^ ,_gAA» ^ L=> JjJ (^NUUjf) 

«_a_sLj J «jJt s_>I=>. ^j xixi.. (i ^JLJI oi2»ot L,j 

x -A_3Lc L) iiXiU>t '.^hsmXs LajL=k ^)y^ \J-^ \ljJS^ ^^y^ 

i^A.' »JL'l. JLii -AJjjSUS lXjY JIj jjyCiJ |J JL» ^jMjay^\ vyol Jt lXjjXuiV *AiL* «J JLii 

«jLc. ^,xJL«J JLU- JIASLC ^jy» ^J>JI (^X! tLrfl^t OjJlJ Y L^V JLi Jj Jlii (XlijJtJ «jjt ^^jJySim XIII. - » . 

(Copip. Tjd. «JUI Jv*; li-e (J-j' oLuO JyX ^j-J *-CiLffi J-J ^jJUaJt Jcxt ^ iJ-LI«Jt jJ xJUt JuA j*.LaJl!I ^t 254 

^JJt 3 x^.c^ f^-S^' '-^Liii sJ Lo i^jlX^ ^I^j aLuv s_m^ c:^^ «J^ I«aLo «iJt Jj-wj ^«J' AJiJLtS 
Jk.«aA.'t It ijjf ^->. JLjii (j"LIc ^^1 «aJLc jCiLi isi>Ljpl ^jjo LcJi juo, ^^ Ot^'^ J^jLL^I «^JLt. 
Si 131 jtr^ ^J-? (JJ-»-S* (jl^J T^*-*-" (5*^'J^ JLs «a£ «bjLa. tJt ;>Lkc ^IS^j iiLLgJI ^J>£. ;jol^' «jl 
^jjI ija «JiiJt Jc^tj i t(; (;ii'*t u-Lic ^jjt ^jl^ JLs ^j^LoJI ^jj «JJt Ju^j v*x ^ «JLil (>_*£ stXi* 
iX** j^ «JJt Jou.£j T**=- ^ J wofcwj jjcL^^ u*jLiiSj ^Lj> ^t ^ c-Lixc |*-§A^ iftL*=» u-L*!^ 
^I-Jjc ^ {jy*^3 ^T^) *^A-L* ^^t ^lj Jj\ ^_^ -jLs. ^LjuiJt jjIj J^jlw! jj JUifc (j-j xJJt 
A-wLsC _jo Lj JLai iv-gAJx J-oLi xJjLjbc JU£ Ljo^ o/ji«A=>.t |VwLs& ^aj ^I tjj-^>^ ;LajO jo jt4>c. 
(»Xiji> ^L) JwOjj Vj jLU. |»Xic ^wLi> *kiij ^ f-y^' (*^ (5^Lj J^Ij ^j-uJ l5j^ j' '^'.J ** 
lotj 1^;^ ,j<>j ^j L»j (3=^1 1^1 ^jy» 1^1 LttJLciS' l_xt ciot^ [vOlj (5j*l 3 cyJaJ LJ^ aJLw^ — u — i^; j-^ ^^ Jo>»,fj (l^pLkJI OjtOj *ip^ vji-wr^ yj\ pJSj iuLsVwof ^jK^j JUj^JLai ^jjJJI itox k a« >? . 
xxsLc -.«a:^ ^^i^ JL!L»JI 1^^» ^ « aaas. jjI JL* JUiLft^.«ds; |J ^jU SJLwmJI jj ^jj..«ija g >^-««jo ^jjI 
JixiLt ^l^. LjSjJLjJii' V &AAA3' jj' JLj' *.gJiilj-s J ^jlj LpyUjl «AAAa» jj| JLi" I» g g . M j jjLi -«flji. liLi 

»oL&. (j ^o^jjl j^1ms£ i^ jjLMQJij LjL^ 'io^ ^l (j-iOj juaj eLii tXj" 15J-5JI ^jl^j ijkjoK LJLc 
3 ^54X^1 ^ijl xLwi i^JcgJI J^ Vji>(> viS^I M^ e)l^^ s^' i '"^^ s^*^' tj ItJ^ ^^-«aAjt 
M^ sLfijLM«.Li sJa^i' &«^ li^Li ^JL^k^Li 2iJ>£ ^i^buMLi JL=>. j^j |*LI>Vl ^jjo |»jj ^ « (; fn II oii°j 
(jai Jo "^LJjVl (jdju ^l ^iX^\ (T)^ viUjj jjcLs jjjo ^^1 j fi > B * l |VA-L«*j" ^ itj6Lx«/lj oL.aiiJI 

JoL&)Um.I wA^ mI^ ^ J^ ^i<^ '^ (^ 't^ ^ <J'-^ ^'^ V^ ^ iJ^ H^^' i^ ^^ «-ftJL^Ij Xju« 

iiLUJ ^e^Js? J^ jUXvijo &i-«d*jo 5L^' ,3 (j-)j.§..w tXi* ijLjj^j ^jl— u,^ ^jUvt'^ ijl -tVJ" ^li' JLi 
Juai Jfcs-j i^ iO^> l ■^^i«-i.^. ^l '^Lsi.s ■»j<n4.| i;yi>4>«i lolijj JjoLj jl «»-La^ ^^- '^'^^ l^^^-g^j 
cjLsjI JjI jJSj LjUSj ^j (X»ju ^-XllJI wJsJl V ^' ^5^' 1^^ (Jt^ vJ^ LjjeJ^I i_aiyi JLi' i« g»;!.^ 
^j.*»»a.l ooK L^j ^j^aaxijJI ^V VI ^Jjuo «4^ Luij 3 LjygXs V LjjC* LaIs* «♦=► jjl (^l v_JoJl 

«iJLJ j is.>^l !Iil J^i> Li-Li 3j-j ^jl JLo Yj '^t ^j-JiJt J-=>tXj ^jl J^ |v*l^c> iLL«^ (.r''}^ '-^)^ ^^*^ 

Vj ^ffJ-s li LjjLw*i' L+i Htto^ *jo \^\ |»<3oiJ [«^t (jli' CJj O^ ^J-JaJI *>^ '^T^'^ (5^^^ v:yt>Jsj 
«JLAi. J^ *« ^jt ^t Vj oJ.*i' jJ JL^ (J.7^ "-^^^ tM' 1*^5 (J-^^t riy' ^ ItX^j 45**^ ij 
tX** ^jJ jju^JI Jy.£ «iJ4X&j sLicLi j5*Aft'^ iJJI ^XJLsl j^a-LsLs ,j<,LJI tWs t>-Sj iXLttLi ^^.<^ ^j 
jjoLs ij aJI niys L«jJ OyyiJI tXA£ oiJ^ JLi" jol ^^jlmoVI «-o Js ^ tXLJt tXA£ xic ^jx «JJt 
^jjyjojjt jjyol JjLsi -ui' **J&. ijJLsxJI i2, \J^^ yasA^ S^L^^Lj -jcLs XjyLft yXi JUiLc «J JLftJ 
SwoiLj ijli' (Jjo jui/ii u-iic ^jjujcj^l vycl ^t p (j*j-svjl JLisj xJt «i> Lo J^ "^T?-^ *+^'^ 
■"' (.v,-^ Lo (XjV Ji*iL£ «J JLfti ^jUIIU" |J (XJLj L* JuuiJI xJ JLiii auilLwL) jj sSLi sl^ jOjo l_j J» ^jhIJo 1 In Cod. sine punctis, &j^L&' — ^ In Cod. omissum est ,^|. — — tv — *_iAX. LIa' ^Li cLai LCLc. -jJjljfl c>J^Li. aJiJijLc. sJCJJii jJUiVl (-J yf^ cU^I jXii^ ci\.'Lfti 
IjiCfti Jui ^l &jLs J^l '^yi^l t5>^Lo s^» LlXe ooL«-w»o |»Lkii-t ^^a;o *L>o^ byi»L^ ^^jX=». 1^'Liii 
(-o jj^ _J^^'I J-»iJ JUo> ^^ wol |»j Jw4^l ^-ff^ (j>^ «X<il -Saj' w::aJL»*»/ L»i .hB\..ff Jjs^n n-ijjoi 
cVl:s? JyisLi j-ou-'' ^_>A=>. J,l sL*^^ r^V*^'' r-S-^ (ih* sVjjI lijjLil ,jj ^sv^ cUuJiJI ^jli' tXj^ J^'l 
^Uxs ^jJJI I jje j^ oJLii 5 Jo wCj ^I jjj 1X1^ J^>>'^ s5k^Ai.t ^^£a. X^ luuej ^Xj ^^jI |jjt 
f^ aoLot xAJs Jjii^ LojJt 2^U,' oJLi- LoJJl 1 vU J^' xli>t b JLiii "ji.IJLo xiit J^^ -^ 
J^' oiLtJ bLCo ^>Jul. ^aX^oI ^^Lfi L; JU). i_atAfli 2U)0 JL^^. (jM^iJt il:s\.L«aj K^yy^ iXlwi 
\yjws» ^ j^^ft nXxi ^La^UI (^.^I^ JjCiii r*Jy^t ^)) *^'' '^'^ ij' 7*' i^kXJ' A-o_5-»-'l Jl J-.flJ ,jl 
o»JL>*- ^jX.'l *JtJLo sJJt J»*vj (j-fc v^^ Lx! JLb i_a._* w. I sit JLs SrU LILLs g^y ij^s- ijl xLywO jLc. 
Swvs-Jt iuox ^^>e Jo>J« iiyJ-=a.Li «.«oLsj iiu.s.1. ^UJLs JilLo ^jol J.iLi' wCio J^iJ |*J«-Lo «AJI Jvws 
ItX»,-? LscLi.| ool. \~^Xs. jlL'I _^» JuioLc j-^^ ^-"■;V*^ .•>■? ij^-»^ (3^'s LjJjcl «juLo hjuc j-»j 

j.^ f^-»-Li iUj(>-t..'t Jjcl ^\ Jjo^ Lc^ Lijjiyo jtA;.j --'^^ ^Lyc' ^J^v^y^' 6 ?r7^^ '"^*^ '^^/^^^ 
2UL« &Jtj(X»Jt J^^ Uj j^ Iwuo ijI dU3. JLAJdt imB' »-o. (j*^4-;iJt Vr*-' c;' t)-J-* L/*^iV*=*-' cy?. J-»^' 
^vx ^jt^ *j' ^-jLie ijj ^wf^ Jt kA>A£ s^cJiJ rvJLii Lg.Ai i_aj liLt .«i'^ ^j~LL'l «-LoLo (^^Jjlc o^^^i 
^jjo ^yMJj^ (*-5^' J>*-^; ^-vo SjujJLj \ytXs. tXi' L^ft Jou .1 'iy.\ajJ\ ^^ <->Ji (j^ «-*j(X»Jt. 'iXje ,juo 
^j^ La.'I widt xjtA-/ Jjoj i»flJt s-oUj Jk*4-' V^-^^' tj^ \J-f~y*^*^^ ^^ cj' ^^-^ |.ttVJ''Vl^ (^tXj^t 
^j-« Jjts^ >i».l |»(5JiJ' J^^ Jo oJtkS UJL^Juo -i^ J./0 |*-§-o tXJ ^yjuy.^ J-«-=-t |»Llaik ^^ «Jai «it 

i_A,'l ^ «o» 1^^ ^oLsa.ol ousp. Tjj. ^Lil i^ i>\iXa^ oUiJL't ^^JufJt sV. AjXJf ijLJxSVi J,l iu.w-j ^UiJI y*^' ^jJ Jojj ^ iUiLc 

No. 318). > > W • VS / «"^ 1 In Cod. cst jLjo. II — ^jJa L^ jJJI ^^ JL^Lft tX-ix ^^, L?yi L^ KLXjI ^^'^ JtL'1 (2,1 JLi- jj^LsvjiJl UjAi^jo 

JkA-Lxx ^jJ L»-t5 Jjl c>-'Liii LtftUx. ^^^!^L«o o^C^S?j iUx SkXi^lj «-Jl ooiijij JuL^ ^Lsxi ,^A^ 
1 i( ^ « o J«AajJ LjAi «JJI ^o^ iuioLfi. oo._s? 'is.-^Liui yij-i ^j^ ^jrvL=- ^j^ ools^ Jaj^ s-a;^J3 
Lo jwUt^ JLi' (j-AAit ^. jjs (j-o j^-fil oJLi villtXi oJjis. ^jjt L§.j JLai (^J-y^ («jI jjof L-g-uLli 
SjOLDt sjjo J^^ ciAi-^t^ v^^yX^Sj JjUJI j.^j Jy^' lil oiAXi tXju Jk«4-t f»^ ij^ ^■^5) LJ-w^ 
^j*A«*j tXJLs/i jjo |.L*»*i.t Jl «jt:'yj JLg-c« jo i-iwiJt jJjjJt (j-i£ jj j^tX-'l ^wvi ^AsLaJt Ju-st 
Jj' JJj *^Lol (j JLi' |vJ Lgj|j>l J-^i' Lgiils\AJj LgAi ovaXXj jI J-t4-' ij^' J^ ^ tV^-^ 5.^1 g ;o 
|.t Lj oiJLai L,Ja£ sJJI ^aSj JUioLt J^ JijJyjJI |e*it (•! 0*-Li>->j J>^yLi' oaJI^ Lf J>*4-t *JjJ &-' 
^j Jry'y^' Ui v^'Li' vLUI LgJ o*A=.j oJLi' Ij-ouo LgJ L-ol oJjCi' sL^I 3 j^yiJ' L« j-yLc^M 
jjjt ^^> JLcioLc oA.jl^j jJJt SjtXfi- (Xo IjlX^ OA.'Li' LftJt ' ^jJr^ ;L^'' LsojV^t ^ oJj3' sl_xl 
«tC)yo jJCj ^^-wJ ooli' LiJj /^s^t ^ oJ^iX^ |*J ;j-*2-^ ijLkXCj S.i.Li.. iUjtXjl joc oc^v-iv L-J..UC. 
^3*.. ijCc J,t «Jt=>-t> s:>i_.«ajLs j]^ ***Jj jL-*^ J>**J t^' ^-^^' [»*-Lo (C^'' «J.-»A/3 -a; jjL^Jie |.t>o ,_^JJa.'t iJjo (jji>j_j L»Ai t^yLciJ' 'iiX,j IjJit LXLs [vXit ^ tj^jfj T^V^J ii^^si» L^ 

LjJt \y^yXi s,.»fl-Jt Jl J_' j (j.£ _^Lc jo «JJt tX<-c [» i^ ^ ■ VI ^ Lg.3 «jL*/j jLCJ pLL'Lj t^_;j2^ 

«JJt Jy^J «AA^ 1*^7^"^.? *^'' p^*^Lo' jJjCiij t^-iL§i L§J ,^ JucLft oLy-i. ^jj jjL^Xc ljjos»Li 
Ij-LaJj 5j-w.a^ aj n-f:*^ nLs-wIj «-c^L^ ^a^ &wI^j ^Ua^ 'j-^j ^y^Y^ Lisl^l &j_.tdj jaXuL: ivxJLc 
_ _>■ |V**^vw: S.OJ LJ.£ ijj LUj «JL^aI ^.« JJ3 -ACj JLJt oA-o ^^ «jw lyl^ iLs.v ■, ■■■■D^ 
JL^Jo «Jl —^ U.'l wCi^ «ji-oj |vS>j 5jA3-Jf Jl |V^ ,Lw p «i^'f Jjsf 4XsUJC*.<tj *-g-Jf toL-c 
^j J-*4-' («^j^. v.:>ty^' 5^7"'' vJ^ ' *^^ ^'^ tjotXxi VLaj I^LxAiLi s-AaJt Jki^Lj JuioLc. j-s?ptj 
1»-$-«^ Vj cX^I ll/o fr^- ^ -^ J-^f i»^^. d^ <^}) ^} *^7-^5 '^'**^ ij-* *^'j-=>- (J^^^^i /V-* 
^yi jjI oJjis viiol j^ JLcioLt oJLiii |.LIaii.L vI)Jj>Li JuCi' Yl J^l J^tJ-' |»Li3.=» joa.t Lo. 1 lu Cod. est (jj ;i£. — — »« — ^ Sj*" ^*J (j-« StjxV l^wUje ^K. ' f i^" «jU'^ «•jLXj 5_i^ «jys. ^jjc i-i}\ (XeUj ;^*X« J^n 
(^Lju «JJI s^jib.^ «jLx^ jj>ajl«*j. oi-w iLLw J.Lo i:i)Lc (j*<-oiJI tX*ft ^^ 0-^.1 XI. . 

ic«»p. Ty.i >i.'iUj SjS3-g.'( J-o idl^ |**J.o «J_'l J^. '-^^y' (JJiS-oJt Jo -sl caXj JL^Lfc ^j^^'l ^l 

L§J jjb'^ sj^ iJ)*^-<«' Lo Jjoo LgjtXoU Lff^l LssLjI to-jv sj^ j^- Lg^jo «Jl Juij'^ ij-^y— 
c^^ j««mj L^'j ;-g-i-' «AA*^ »;-=sJ-S-'' tX*J Jl^ li Ljj j^^ *^ Jyo^ ij-*^ ^ii*- '-^;r' f^ 
^^L*j iUM Ju^Lx/e «iiLb». 3 k:>jU'^ «jU» »w<i*£ y;L»j o-o JJ^ *je-Lo (jttAi'j L*l^ iJo jp-.yj Le^ 
vjj' LgjJ j ^^Xj Lja£ «-L'I ^^^ iu^oLft v:>jLjo Li.'j >vJu-''r' ^:>^»>^ iU*w ijy^y ^^ LgJ^ (J^y**^} 
Lie^j jjJuCy^\ (.1 ^^ ^5^ UjI «.' JLfti isl^l J^ (5^ *-' ^^ *Jj^ "^'«^ A-L«j x^v _4£- 

J JLi' s>^Lw*j wi.^ ^l *j«i-o «Iaj ^J-'I ^I LiJ iuioLfi oJLi oIa^JI JLi' iLi ,j-?Lj LgJ (j*^*,' jx Lcl^ 
S^VI ^liJJI^ J 4^1 «.'^^5 &JL'I o-Li- LojJI iy^\y «Ajpl ^l ii^Vl ;IJc'l^ «.'^^j «I'l j.J;Lc^' 
|J. Ljjo ^5*A*J x-L'1 ^t |vJt-Ca JLis i~j^y^ V oJjii V JLs JoJ' ^(jiXs-t ciNJyi.1 «J caI: p 
^Liii l,>.^Ag «-U' ^/«c; r^j r^ l-?' (j****:? LwLit j\ l g^c «-Ut ^-o^ itcioLc >-L>. LyCkX ^-Ujuo 
ijr^ ^ '■^ '^*' IS^; '^'^' lMj ;r»V' (»-S-i^ («^ V jj' C*.=.U J^'t |v4-ix *ki- ^Jjt j\ 
«-L'l ^^» iuioLt j^jASSJuvl oJ\ L^ S;tj ^j.j |JLw) JU (j-w^ «it JjJs t Jl oJLfti Liw) Joa.JI 

tX-t^t w*.'^ JLiii i5_)IJ-'l «^^ Ut ^L^ j^ia. iXaI^ V «-L't «l»j *jLLo «L'I J^J L^y> ii Lgjj. 
^'U ;LL't 3 a^ yc LJIj ,iss> ^ ,j~i^^ ^ rLwJJ^' Lg-L*. «L't ^•c-. «^Lc c^JU^ «Jijct 
ivJu oJU p-)-»J (V*-Lo «-L'l J^; ^ J^ '-J-'-^ ^'' ic^; JLcijLc oJ.^. «aJ^ ic*r4- X<it JJo 
«li-l jt JU «14.1 Jjct ^ ^s'^'*^ (j' «LJ' £>>' v.:iJL(ii JtJLo «i.'l J^> Ji>Oj ^^ v^tU^ ool^ 
V aiil ,2j' LgijJ^ vXi' lyU L§J U JLfti ^jCo ^ffj ^:>^ .s» . IjJJt *,->.^ y:l^p^'l 'c^Ii=.Jo i' ' In Cod. explicatur pcr «Ajy^. — 2 In Cod. est l(X=.t. — Iic — jUsLs. XAlft ^,5X3; V Cj; li^ ^'^;^ <5^' '^^ '^ ^s^r' "^^^ ^ "^f^ >-*^ '-^■? »JJ' J** ^ »-' 

k3L^^ ^^».vuLu/j *A*« 'sJm, &XXj ijOj eu OlXJu oi^o L^jO cXjvIwJ ic^^-Lt Jo JLs. ^U+^jj ^AjLxJiXwLs onsp. Ty.l ^ iXi^J ^J~vv^l (J>£ lijj^ Sw^'l JjC| JJO (^vJLj O^ JlJI l5<LftJI WUio ^J-J i.Lo wUvJ ^t 

i.Lo JLs «-yLt JWtXsLi juJI ciOLj Jls j5(Xg^l (jl^^ LiLfl Ij*^ ^j^ t^y^^ |V-L**w« ijj lo'-**; 
Lo «JJ J-t^t j-yjo^l -jycl Lj icAii' iUtXj ij^ ciUjwo L«J-s itsLollLj ^5(>-g^l ,J>£ ciJLi.t> (5^'l 
J^-j eblyi' iJ j>^ y^^^i ^ &SU.OLIII xhlwl 1» gA«~>l sJJLj |_^LUI J^I ^Li |*vJI 2u UCJi'! 
*ks Lj'l_-yo & g \ ^t iijLjt^ ivJjJI |vfi (j-o jjjl iXjJ^ Jo^ i^tX^J (*-'k'?^ ^ii'iLia.t cj_j ^l |V*JLo ^J-'l 
^j^ iXs J^ «JJI ^^ ij^r? ^ {#~^ 1*^ « ..gA.w ^j-io «aaJ^ jI JusVi* ^^ o*-vi3l i > (;>^ cJ>t>-ft &j 
■»jlJLo ^JUI J^^ (j' i*-*^'^ JJsLJI 'i^juii iJjo x-yLft c:/^(>>i'l 31 *JjJt ,j.>o euJjoL^ L« ^ JJij eJJt iaSf 
J^Li ^tvo^ ^JLll jl^ x»*-i^ *«-Lo jJH^ jl^ ^j L.^LX^t L»w«aj ^UxjI ^j ajJLi^ ^j^ *.»a~. 
Lkjl jl fvLftl^ «XjLgJJ iJLwJiwt ^l sLs\UI \i)J j.^i>aXj Lsvsx-^ xiJt J^s ii*^LiS'. «JJt ii*.oLiX^' 
|V*J-o aiAAJ 'xJuMj jJJt ^LaXj |vi8fcXi-t JUaaJI (»^ LjO(>Ji ij«Ll!l o*.ol ^jt^ i^i^ ^■Y° *^'^ lS^T"^'' 

<>LJjJI iuyji,- L^xlc &J (XgjMj^ LjLm^I sLwVt 2J JoL«j' ^jXi^ x ,yfljt»,lt cXjJlssjcj ^LjG V jCLa/;. 

^tX^UI ^-X^ JLi ■>fi>Yt (XaJI ;::AAAVka»l d^ J-».s.t ^j.*uy^Li Jl ^y^ Lo4>Jt otX-yflJ «JLAi.t StX^. 
^iX-gUI |jJ^tji> ^j Vy^ -i^Xlt tj-» (^t^ «31 i_jLlCt U«i*J 15^^ iJ-^*:? f>-Li "^^e^i^ «J V«l |ij 
xjli' x..a.oJ' ;5 0^1 1 jl j^y Ufljij y^^ S-taSu (5Z4JI XL/fl (j«-L^ j^'Lj LI^ ^J^Mja jj jLlc JLs^ 

1 Log. -Jajt- — ir 


s^^L^I d c- Jl. y^y^ .'I) »— I (; ~» ijl Ol C j_5^__Evl 131 *j wcl jij tX-fcAj 3 iX^Xs; iXo |«Xi ^^j tXiiLia.1 dwi->' V ooU JU ^^.a-^^JI ^I U j^ JU 

S-^^-tU *JlJLo ^^aL^U Ljxi ^j^lxJ ULxjI Xa£ »ijt ^ctXg-JI ^t JLftj^ r*»^4-' J^ -^r^-^i ^^^ 

iiJa JJU <^j^\ Lo ^j^^'t ^t U \l't^ V JU ^LoVI 5 jjf J^Ltt.'l ojlr iJ JU, ijJ^-" 

J.jts.^ vi^jliT *>?:■' U ^^tXil l^vOl |»JuLo '^^^\ JU tVJJj «.g-«..i:^'t j^ ^^0 iXa*«o V^ jJ..'t ^^U ^j-ks. 
xIjLtJUI LXJiXfr*^ ^Joiot JU ij. LiUi «Aaa** JLyLs^Aj j.>ol. «J ^N ^c^ o'?*"'' *^^^ ^"^ 
^La wL-LaJi v;i>L*v»S\a**uC ^^. JoJii JJLUsi. JU wcU «j'iLi&.| cJvaJ V ip-i^'l^ 2t.'^i ,*L J/i^ ScVi^jU 

L^'jt ^'1 iiJ^A.^'! ;/lxJl ^'JlAi «.A.w.Aa^' 1.^1 ^LvOwCmO i^WO 

^; U : 1 ■ J.ilj L^ o.jej. iCvAi 
^_^yij ^l^ ij^ ^ ci)L tXi' L+_jL_S v^yJiilJ tjl j.iLCt ^\^ 

iv.gjoiLs»l i.jjyi*ul t jl JLs. Jt |>^5 

S_i_Jwi' tX^I^ JXj S^. .tr^ 

jL_.^Lj«_i ^ilxL ~VI ^llit L 
LSI^ j^UlJI ^jJJs j^ ;j^LL'tj ,.'t (JocUCI) U^. 
(XvL.'t J^Aai sIXl' ^^JsaJ S^Lil *AJ ^J~-lC OJ ')} LaXJCo cjU L ^^^ JJaj jJjo V 

La.mJO t ^ jJU^'^ ^yM!>yjo] Jo 

L;_A.^ xkj^y.' it ^j^ ^ I *-i'iLj ^^_aJt^ SsLJ-I tJlj 

LlLg^ jUw.oJI ^CAJ i^lXJI o^^ 

iCLwAJt; ic^^iJ v5i^JI i5-^' cj' 

.uyt u^ 


s. y ^' |»UYt ^jjo (jrisi Y 2U^ »^ ^^ L p^M yi^ Jo' — If — i^Lxj «JJt &«^\ «jLoj |^j-**a«Jj >twJ JLU»/ dX^ liy^) VIII i:onsp. Tyd. ^L*a£.. ^Uaill j^J >-«Ji /«"**"j *^^ (»~'j **J-«o «JJl Jy^\ c)^ol ^tXwVt JU-L*, ^ ' (3^^^ i^'^ .J^ 
Lslj ^iiLjVt ^ V*-^^ r*^ C^"^ ^*-**; Oyiwi ^j aJ_'t <X«.e^ v_JLifl ^t ^^ []^^ ijLLe ^jot 
sJjl Jyx^ ^j.j >Jy^^ Lr'-^^ cH'.J 7**- J-^'^ ij'-*^'' ij~? «^'^■^'j tXj) (j^ JooLwl^ i^^jAxiat ^;-« 

^Ij^-^Lj ^;l^t JjU |j.A^ S.«3j "J^ ^ J^ttXjl .>;;; W^l jXw ^ J^y f^J^^ ^^ ^^^ 

JLai 1}^) "-^f^ 15*^ '^r" lt;'.?* 5' V"^ r* '^' J^^ '-^ ^^)' '-^' '-*^ ^^ oi-S^ot ^j^ «J J-^i' 

m^jlL-o ^^a1.'I I jk^ts JLs t jji^ ,j-c oJjii *"g-i^ ^Ls»; oo^-Ai «.J>c LjO^^'wj Lii' JS-fAt |.iL*-U tyt^t 

o*jwjj «.=»tjj *^ <^Jy (j-? tXlLb» ^j..« v't^ ij-^j i^*^-^) y^ «.f-L**' ^ o^v*-^ il J'-* u*^^' ^'■*j 

ii^ Sj_cix ^J^t ^jI lX^^ o-ii^ JLi nLUI ^jI^ t^^^ ^ii*^ y^ 1^^^ O'^ «DiiLXi va*^' yj-*" 
Jyij ^l^j sLaj ^Jo tjtj JuaJiJ ^^wC. Ijl ^jLXi iu^ws^ aui yo ,_j/-^' j^ (jai.. Jot^ ^^V ^t^j 

^ttXJt ^jyioAi ^LL'I «.».wl L»dj| JLs^ sL-Lyafi: Lo sLoiiat yi Lijr >_jIJI |v*j ^jL^aJ.**/ Lj (jii.«AiU 
^_^-=^ ^jot ys^ b^Lo» (l^ J.SI5 ^jI jI^ ILo J.3 CVAX.W JLij isl^t jt ;.:i5l (3JtJL'l ist^-uJlj 

JLxj iJJt &«.:^s 'iJ^ ajLo^ IX. !r.o„sp."Tyj ^U wjopb ^J^'l «.♦^t .I^J«-L'I J^t ^)Vt i^ ;50;VI ,j*^<5jJt Jy.r: ^ ^Lo J-oiJt ^t 

-xiLi ju.*jC=. SjJiiS^ «jLaj ^a**.5.j «acIwj^ '«-!'^'j «*-*-*• ^;'7*-? v^' *">^^ '-*-^ ^.ci£.Li »-Jt »-L,:s: 

JuLiiJt o>-wJt JLij s5v Jj LZAj &-Ly.*», '«.fX^sj^ 1 In Consp. Tyd. est vowaX*», , quod Wiistenfcld bene conexit. — 2 In Cod. est cjpVt- — 

^ Sic bene inter lineas correctum est pro jUXe, ut erat a prima manu. — * In Cod. iterum sequitur «^-Lftj. 


_j^.»Axs. U-' aJL'! |vJ^sl y^ |«XJI o^s.^^» UJ xJUI «i^^l y^ viojkrll jj ^^ |V-L~I -*iJf ^ bV 

JtA,'l ju.'l UCii »j-olJI ^ (jLaI*., «^V*-'^ i^U^ Lo^ Sufjuii ^^y jliJI Sy^^ _iX^'l J*.=i '-^'j 

iaj. LfP<.> «.;<:>£ sJCmo aajU sjJI ^uu^. SjLc J.J Ij ^U-^I IJ^ >a£. uXlLcl U aJJI. JLiii s^ULl. 

^Uu siJI it.f2i.« iLLw ^^wOL«w«,. u»>«S. |^'l yc. iuLc. ^;y^ i-J^ 5«,«aAJU 

=\.^;j- 1^ 7^)^ (^;r^'' c;^.? '^^ (^iT' cJ*^'/^ "^' cH' y* ^^^-tiX..'! v/* ^ '-r^-f*^ ^^ r^' 

l*ji>^5 J.*Aa. ^ 4X4^1^ 1^7:''-«^' V^' ^ c5*^^ ',]^I-1'I 0^1 J> ^jo ^yc iSA ^j^ ^y^i is?^Lx* 
cyJLfii ic€^S y*^^ '"^^*^ V^5 '^ ^5****^ v:>-Lfti J-yi^t (j^>* ^^t; -^1 ^^JC* (^jJ* 3 Ul Uaj 

_Lc U^ UJU JJ j ^^ Jo V L^ oJUi iXSac vr^ «jycl ^5*-«^ ^Ljs» Jj^v I Jjc ^jU Jjlw V J 

sjuo. '^S J^ jjs. xxLc oJU»J>l Ij s^Jls» JUi i^LgjJI oyjuitj kJoVl oyjuil tXi |jj>* U o^ 
^LuVl ^jje oJj jCcl JOiiXj ^jlx JUi .j~U-'l "^-Uil ^j-e o-Ui J^JI ,j-^/e JUi &J ^r**^ 4>«-^ 
jaj- ^ .... U~^ L« iU-U' i^^-U' ^^ ^\y3 v_*-oui JU ^^U ^^tVJ' ^jt J>x (XL»^ U JU 
^Lft^ ^j-c JCo Lc. JC^U ^yAC>\ V ij-*^; U *-L't U Jyi'U Jt«-u,U «-Ll ^^1 Ut «j oJjii JU J>* 
Ul a-Jt o-^' ^>^' (5^ ttXi:^ xJI (jJUlt vL-=»l JoUS' ^ J^ JL*j &i.'l oot^ tXsj uC*vU 
JLftJ iilwcl {^3y^ Cj' '^^;'.? 3 JJJ LLj;uls LoJw'l J>l;t ^ JyiJ ^jl^^ o.=»^U ^y=>y=>\ JUi ^^' 

1^1 ool L^' JUi jJUll Jk^ ^yCi' ^jl Jli^^l ^ UJL^ Xlc Iw^.1 o-'U ^^I ^ Ut Lg.' 

*4it^t I JL=»Jo |J^ JiUll ^^JJa (j [V^-vaJl;! I^<xI UjJJI ^ l^l^ kju^f ,paA*^'t J^ JU ^'1^1 

ioU-*l jjj oU.»j^ ^f=- ^ v-^j ^;r'' c^? v^.j 'J'-' c^^' '^' '■^ (** c>^ *^' tU^ JiLil VI 

*iU aJ lou^^l jLiii w>£j Xj ^t sju!^ j.Jl'1 3 |»jlLo ^^^J-^t ^t^ v^**^ '-tU' ,jetli.t ^jUaIm,^ 1 In Cod. cst 

2» LgjCjXJ s.JLi' »^ ,j-« Jyu jl^^ L«Lflj |VJ «-Ut wti\A-wl JU; rAXi L^-uj 1^^=». L»^^ ^^-j,- i.^^aS' .|. 

5jXj Lix wiS^I /»^ V^' (j'-' ^r^ Lo ^U£ «iaJijl ^ciOCwj 

VI. . , - . .1 

onsp. Tyd ^t^ JjJt i5^-<^ J-oVt ,-ia*»,'j pLla*«j Lst ^2^. 5 jLiVt ^lyc t>sjJt j_> ^Lsl ^ «jjuci |»Lk«o ^t 

wv^ ^jj dLLJt <X>£^ ^«^ljLit tXlLi»^ V.Jr?'j (^yy^ ,J>'? t»*^^J »0Lxi' ^♦-"'j J^r**" (J-J tXZ^^ ^^*^l 

^^LyC^OI *-J^jl x^ t5^s iv^aJuIs jJjo IwlaS' LiLLb. i^vv^j 0>.«i2x ^jj iL^Jo^ ^^jtxAAUt ^J-^t bt. 

***** cH" jL^j *-L't (X«.c jjj iS^,^j (^;r^'' (jLu*^^ jjLw jj 1*^7^'? O^' jn» <X(L^^ lA^^^j 
ijjk> 3 (j**A^ tXJ' jo xj ~\ V"^<*»J cJ^V'' ^5*-^' sjCjiXB ijlS'^ c^^y '^''^>*^ Jujtxli |»JkJ> iv^CwAfi.. 
«J-o |«-g-Jt ^La. tN-s iujtii 13 yc jL^i*»' J^ n^^ jLi jj ^^.d-UJI yi*--^ s-jI lil ^LsJ iuJLft jK' 

|.L)Li5 j^ LoLtb i5ycil 5^1 ^\^y ^Lo ^yia. s J^Ls jwLs '^^^^ «J wotj 8ys.f (j**as! |J ys JU* Rmu^ 

jAxit b JLj> ^tX^'t J^ iux^ J^4> U-Ls x.*is: ^Loi> k_ftJt oJLo u*y^ SjlSLxi. yc y^^ jUaJLUt 

^LfitX=> ^ «JJI (X<jJ JyiJ ^.i^-LtaJt j^t jo «jyoV Si^LaJs ^Juijt ,j.A^^t 

iLJ.' o-x^ ^\ dj[^ ^LrS^Jo- ^t ^^L^ ^ol^ Lit^l) 

'^LiJcJI &_o_*j j._<! sLftS' Lo^ ^-^i\ tX-JLc ^ot I jt 

iLw! Vj i^j^'' ^J-Lil j-^ ^' — »— ^ »;-*-*-:? ^ 1*^7^ 

i' > I " |< g ' oot. |Va1j «^ 1 g'«'*.^ «jOjXm ^J (Jt^^Li 

S.' w/J^jj Lyi S^Jj' ^5 5Li>l S-Jt l^ol LjcLA-yoij LjoLjj^ Jkj' Uo-Sjo V j.Lk.w-1 LjI Lj JLfti 

^>jJaj Lyi J>.^ |V-Lj 'iy.>isjj\ -.(Xai SwoJLj ■--Oji». oL'I «Jiiaiit. l gt«". g^ i*^)^ *-"-'' ^c?^^ i^tV^J' 

Jt^ V ^j-aX»**-'! t^l; l>i>l jl^J JU*.-i JJ! ^ ^J-fSiy,^ |V=»>I ^l> Lo J-^^ J-> wtfJJt JLs, LgilxS «J 1 In Cod. cst c|J.i|. — 2 1,1 Cod. ij^'^^. — 3 Puto legendum esse ^.jJCw-JJ ct paucis veibis 
post pro ^jJLm.*}\ malini LaaXwi. — — <1 — I»jlJLo a-Ut J^^ i^ JLi' JLi' iy': ^j-J ''Jj'-** ^c*^'^ i»*^ oJJii ^c v-vol viLU^ JLi' 0*-yLc yAxl 
L«ijl JLi'. LuJLc >JoL*j ^jl ^wx Lu-Lft jjyl ^lj ivl>^ SjJatl ygJt av ^l JLiii iv^y^l i^l^i (*>*•'' '-" ''' "'' 
Jl.=». Lfc Jt-L'l ^l ^j.jJ^^\ j-ucl Ls *:yJj' Jli' y^j'j 15*^ ■— '■^V^ '^ '^)^-<-»~ 3 o^aS'. j-a»^ *-'l J JLi' 

^^j 1^'-^'' J»^ 2I Sy^VI |>X) lX.»*AaJ ijOjJ' ^ L^wCil. Lg*ijLj Yl viU (jOyJ *-' LujJl |V^' o*^ 

JJi.' 4J_'I. JLi' yy^tN-ci iv^lj v:>J-*i' i*-^-*^^ *^jj *^*-Le LgjLs xL'l ^yiXJ t^lyajlj LoJJI ^^ viU 
Jukii ^Jcg.,.'^ Jj ^^ >->"*-V*' T-y^} '■^^ «.♦«Ul «.ii^tXiij L»i ^w«flj' ^^^^ jJJt^ >.:>Jj' icyw«ai'j ^'y=>-jl 

^ >_*^yyi mI^ iUJL.. jj.j ol»~> JLi. Lyol^ ^.Li».!^ Lo»K Jj>ljL'l o^5Li' JLi |j*.LL'l o-ilj wiU^^l' 

5jk^^'Lj iJii ^j~ya.'l Lc^j Lo ^^-<ai jJJl tXAx£ ^l *JiJ*/5 ^j c vLi-'l J^^^.J| ^^ Lo j,^>.<ffl.J iU-yi 
^•.>X£- ws.^i' -jLi Iyxi> ^Xs xJ_'l cJly^ V JLiii J.=»r |.Li JsiLoJt ^^.^' LJj jjLlist J^ ^-jI J^5 
osxjo! JLs kXxsa-L^ Lc. JLi _X=>Li>. ^jUjLs -ajs. icaJJsLs ^^-«ot ^:;J^k> 5iL<aJt viM-^J'l UJj Ji2>-Lsi 
..X&A' w^l LLs JLs J»' j -SUIjV JLLyLil Jl )^XJt icJtXx^ ^^^.aS^ «JiL^^,»fljO ^jjO i> ^ ^ ^«jJI |>yo 
JU=»La. c,Lfl.i JLs Ij Lo JowCi JLi «.oJL't auXc U^ajj r!^' 5-Ai»Li ^^J<^^J\ JsA J-=>->^5 «Jtx> .-jsi^v. 
|vff^>> oVt «J>t «JLo ,j./D w».;y-<i «^'1 ^>>j J^r" J.I '-S*'tXJ |V»^a oiit ^j-yiLij »J yol^ LscLaJis 

Lftjwi iL=.> «j-yi jjj w>.AA*i ^li' ^Ju.oyi JLi^ ^^Lj^^JJI ^^t Ls dyoj *J jJ JLi'j aty L«j ^J yol^ 

^j./0 jyi 5 J^ ^l jIJ I jLi >_*5^j ' j.^J JS' vj jtX*.^ ^tCs |V^t^ ^j 5^.oJI Jjcl «^'1 g^' 
j^.Li. &j ,*^U is^y^ *)?-' '^ ic®^' J^' J'-*^ '-liXiJt ^S^Lo' iXil jJ J-oii ^^^S^ ivj' Lui j»LsiiiJt 
&i^Jj ,3 |v-Xit ijLsdaiij (.LikJl S^.g.^i^ "-J^' <-^Li. il'cVs.j ^\^ is^^}^ ^LaJ' 3 «j >J-?tj ^c^ 
Cji' ^■■?'>? 'J '*jr*' ^ |*-S^'' ^^') (C^'j «^Lit »jJ\ &J U^i vyflJiAJI ^^ vjw'3 xJ*.s!j &A:i.Li» ^j.c 
^J _AAX.<i jffjl» Pvil ^l>> ^J.» «-? (^«fJUJ'. *.gUt iXaC ^.jJI^Sj, Lo |.LJaJf ij./! j.:ii ^pI^jVI ^j-o t-l»> 
JLfti JLa.Li-t sjjc ^.<flit V ^t oi^RJi. Jj ^L^a-Lu. «J JLfti «i>.Li. ^j T:?)?-'' ^i^ cH (J^-^^V^ *-!-*-^ < Dccst in Cod. — 2 In Cod. cst pIjJI ^^. Jk:a.t JU i*JL*Jt JU ^ Lo JLs r.^ «-Laj». |V-iL» ^^ b jvXlo jTjt Lct (jl^v* JLi' dU3 Jo»t ^ 
l»lj> l-»j *XjL«*j (j oot«o«j *XJU>.j ^j^ iUJjUl cy.£jj^ LJLskj jj ooi.^j< LoLwJ ^j^ X tJ j - M o^Ao 
I«JCiUj ^«XyLc aJJsI Lo |»JiX».w ^eA^ i^^yS?'-^ l^-^r^^' c:a^ lXj' JLj'« iu.Ljuc .^/./aJLi -^M^Jii Vt iu.joV 

Jyij yo^ it^v-^ *-L't (j'^) ij'*»**'' ^r^ |*J^-«^^ tX««it. 

Jo_jl 9 tV «-J ^Ls (fii?-)' ^ ««■ t ^^ JLsvjs. ^>A...tS. jiOjJt t jkja o^sLo. (Jo^kJI) 

JujUij o^tX^ iSy^^ (^<^J' i V^ t j ; < « ■■.» -> v:>*-Lj LjjJI ^^ I — it L^ 

J-_:i.l — « — « CJ^ fjJ^s ^l o-ubl^ l — g — L-S^t LsLlJI 'li vi^£w«,l Joj 

_X^t Jt ^jwjo Lol JLi' «JJt «^Lb w^ ^j dJ j-w^ i->^ ,^-hJaJI iL^XMje ^j.j ^^/w^Ai. JLo^ ^j— *il JLi'^ 

JLo.> ^j tX? Juw J^ (^Lo;^ 3 iXj |*Ls (jI^ ^;;-*-^! «-LJo Lo^> ^^ ^^Lw ootJst iXIC'^ Jo JLi' iLi 

'^^■1'' IJaJLi». |i^^jo t^Jcel j.j».li J>^i V*- «-L'l JLs L»J o»-0 tw^ oJo Iww o-txi ot o».x> »-Ls 

j-o jlv> Jlo jj-twJo lyLTLc |^.?jij' ,J»ft jIn Jj 5^ Ji.j "Lfi jJJt JLs L^iXoG. LLl ^li l^Ls 

LLw tjU/» yjS\ j-gi *JL=»I os-ol y j-ww-^ J^<V** LlIsULo j.iL5' |.iLL't L^-J^yLc ^j>y.«.it. j-«*il 
sLSJ)^ sLLi ,j-w*:it *iL>i!> iXxi j^t J^ J-wiiJt J (j^-^ ij' Sr^' Lt^ «j ^^JoLmJJ J-oiJI j' JLai 
Jv».Jo ^t i>lvl ,j-J (3^» JLfti >iU3 jj «J J-^ JO^ v*«-*J 5^^ (j^ ^yi 131 (vft ,j-wJ.I ,jl^. 

sLiiJj &a£ sJJI -.ox »jy v**^.^ jt jioJt ^ j Jv£ ousp.Tyd. ^j-? ''•Lkcj 5jj' ^ JLsjLw^ (J--**'' ij^ id>JLi. ,^w.flAJI (5-iMJt ._A-Jis-t &.A<yi ^ o^fV^ r**^ ^' 
j^ «J jl^^ ^^} ^My vj~? ^l^ ;t>o ^t^ ^_;«j^ jo ,^*«-v£ jOfi ^jjjj 1^;^^ ^L^ ^'t 
Lf^cj^ l«^'t L-^aXa L(J<j jl$^ sjju ijjc ^J-^Lj &j J-.aJ'L» >..<aA4Jl ^LI ^ jljJtj f*Jo; «.^L^. Puto legendum esse <■ (? <s Lg. i w .- ^l^wX f^ »^ |»*i-«fl a-L.'l J«-~j vo S^^AaJ l^wia.^ _iLUl ^U.'l^j ^>,Aa«^I (j*.-«J-J jvJLJL) i^AiaLs 

JolII cL^?.'t Jl ^' ^ - j. 1 JLs |vc ,j.*^^=»-l «Ai;:^.! LiJ J-o d-'j ^x *jc^jiJUi xJyol ^^ Jf^ ^ 

^bCi ^ ^^-ftjVt lil Lg3Ls JtXift ^5*-^ w^w^xi^l ^l ji-gJjl JLs ^ri^l Uls cL»-l'l i.:y^XA-c ^ Jasl 

^ o'^r* tj' "^r^'' Lry*-'' ^' JSt^ '^ ^jW^' '-*:?7^ (j^j x."^ ^;j..«*Ai»l sjI «J iJL'l *xxs \Z^ 
^j^'^" J (^-'flJiJ'' *Xtit L g x* j j ^l ;3jU£. jI jJjI «J JLiii |j..wwit «JjLo oyu^ Jt Lc^j Jb |jCif 

^i wCk^^l |VJ ui-?YJ' jjLo ^ tXi>-t ^^Li xLij«-'t (^JuvC LT-LDI A*AS.I t jLi JLs i^ JLs &=»L:a. 
i-LyylVJ' VI ^jl.^ «J JLiii ijiojj «IJ^t ^ j^t |V^-UL^ |.yiJI iWI UJj JJj ^^ ^5-*-^ (j^l 
Lc Lu-JJL' .LyjVl ^j ^ ^ yi; otj-iVlyo 3, Uy L*II JLs cV^^V ^j^ Lc Ijv55 ^j «J, dJ^ ^l 
wJ^J JLai iLa.Ls. iUt |V^'. |j.*«^t «J JLsii ^J-vCft ^cjI |JoI «jlo v_a5CJ {?-r^ LULs JU.S? |-jV 

«-L;wW.'l ciJ.i..> JLs |»LUt Jjet ^ iLi.x Jjl jLijLft ^^jI Sci^ xjJI L^kj^ ij>**^l Jyj «-LiJt 
b^^- V. u.^ V^ L^. ^^t ^t ^' kJLfcj J^ Lri^ iU^ ooy ^iLl.'!, iiiL^'l Judil L^xSX^ J^ 

j.iLw.'l L4HiAj.fi. ^Lk ^l ^ ^p^ ^ ij^wJ-l IJlS! J^iii «Aft ^^yJLw-s &Jt |_Jj JLfri xixi Joto V^ 
^vjI ^\c oJJii «A,'l iciJwOi liXXjo ^t aJ ^^o ^jf LlJLe vLtX*»^. L*iij «J ,_JLs iLx«Ls 
wV^.^i.1 JLs ^iLy^^.viJijl LiJj Ugl wt oJjii"-^ ^XajLj^ iX«J oJjii «-ol ^l Ljl JLiii ^\Jc _jI 

«.^U il J JL^f^ JLo Jt jf JLJ^I J^ Jt oosu^f ^U Lo J^ JU- J^t oJLi- Ujji. 

.1 .li^XA.^^ ^^o L+AS iiy*Xi U. juOo "^'t JU-I ijC>VI &2>-. J>ft U. «.i£ oo>-»fljU JLs JU^U 
^.>Ux! Lyo JU (Xiiji.'! ^wiLi^^j «j. tXxjft (j-j JU^ ^ (>.».a..l >*£■ ^l (C^ (^**^ ^r^.5 a^ySi^ 
S.^\ LuJ-t Jj5.J ijt «Jt Rj.Lw JUii k->U-'U ;j-w-^' aJ J-o o' xjL^I 3, ^_^U (jL*iw ^^1 ,jot 
Y «j.Lxrf JLiii v';^ ^ sAaA ^w-J Lix. «-'Lwl JiU «J ^jol ijCil ^jj ^jljr-e aJ JLis «-o ^j^ U 

_A-uJI £^t |vXif ^o ^l.^ J JU (j~-L=»^ JJs* J UJo J ^jjlj j.!iLOl l^^l Oo |.^' i^U Jjtftj 

■^^ ^ y^^^ LIXll^ iXiU L^ (j^ ,J-^I JLii (Jr=^l ^ JJ>> jl JUj^ J-*-^ U iX?-Ui Jl 
1*-^ *^' ^5-^ ^-iou) (vol^ |j-gJ-o'j ^2>-^UjL LyyLc ^J-Uiij U.UvJJ LLffLAi «J jisC U»l^l «AAis jt V,' « S . j-§-wt JUaw xJCiiLi» oJl^« ^^i'^ >i (C^^?*^'' «J-r^vlUo ,^.j ^LajO IwbJI SjLo jJuc j>.is.t. J.Y' 
xJjf JC^ juLIsvJCj j.Ls Jo^ljw Jt woVt |*Xu< ^jrS=» |5^ v;^*»*^' vicXg-wi Ljt JLs ^^A*Ji-'l ^j^ *L;I 
^5 jJt jjeVt t JJO ^\^ ^^.SViJt j^3-»it (^J-^i^t^ 15*^'' U"^'' LT^' ^j'^ '^ '^' ^^ 1*^ *^^ 15^''" 
—iLot 5>>txt ijjLfcJ XaSIj J ;^_i2» .1 ^_Lc &Ssi ^^t i^li' t-yjo^ (^J^ wSO L»it sj.Ljw. Ut Jtxi o^fi-Lcis.1 
«JJt Jv»*'^ oou*« JLs X aaAmi ^5j\j ,jwA.w*ii. J;\ p}^i f*^ '^'^^ «-L«J ^50t 1^1. iv^SLci^J LLis.j JwVl 
* jjjyLLj Jt^Cj ^j-w^t JLsVj ^t ^l^. byLc .t LCLc ^;y>->' Ij LcLa t^y^ vfJ^J siiLit Jyij -LLc 
oLs jjt Jt iUjtX^-^Lj jj.«*s.t JjJ iv3. «lon (^Jc»aJt jXj -jt kii^ J.t ^^ Lc»j j-i..^ «j^Lj. LcLc 

Xyit ktf. ^J>A. u i ( ^ JLU*. l^ijLo Joj. jLi-u^ |M.JlJ\t. ^«A*u «J. ^AJLSNt. fc«0 jLUu J.Yt /^) N (^ M. J, LjJ 

JLs^ -iLUt L*.§-J-ft jwl *jo ,j-J^ sj' JLsij. jfcjuLJLj (^«^? u*La.'l ^ i\jssuu x-yLc J^. i--!lw.a.'Lj 
O^wis ttXS^ ttX^XA^ ^j^ i^T^ ^^y C^rf*" ^^^*^) XXjlw cyJLCcYt o^v3 ScXiUi. aJtyct ijt JLjb "LyJl." 
^ Jjs.^ LjaJ^ ljLL».^ Sljt SlXJO ^j ^^Lvst Lc LjAJ ^-ijL^t Lc t>tyc L^'t ouulw Jyb ^l^^ j».^ ^j-c 

<il ^'^;-« v^ ^'; fr'^)^' Ji4.v*/o ^l L) «J ^yyij ^Lu-o-'t ^jLO UiLc. ,Lj£wX.'jLs j^.>^ ^^ 

'^lj-taS.I ^xi yfjSJi «.»,w &j^ «jlLj LU. ^j-«*it yL^ i^' ^jciiJt J^f jjt J^Jt v^ iUjLCij iL.>L*x 
^j-yL/0^'t yjuc\ Lj lCU£ «JJI ^l ib.LjLj «iiJvi' vo-o X*i&-L5 ciJLsii yfuXxi\ JJjJ -»L,L't Jjc| ^^Xi 
JLii yl^ iv*-Lo xJJI Jj-*^ oJJ JLjcLi ^jjI cjyjc J^t oJLi" j>*^t o)L^ JLs «J ^^JS' ;^X!\ L«-; 
JLiii «-yLc ty^iXi -LiJLj a-o» u~Ljx ^t ^jl^. gAJLi" ^t-X^t ,^;^'. «J^ «jL«.i. ojJ^' LjC «J-'I. 
^^ajlLj iXij IwC^Xw! JM ^t Vt (^;>>l V JLs lXaxj JlScI ^j vdJtXs. Lc ^5^Jo J^ ij-Lifi ^^j| Lj «.' 

«j'-Ai. t^^ V «jjLlc L) «JJIj JLs 1j jC^ LjI «JJI iv^yJ «JJ LjI ,j— *il ^Lc JLj' djiy^^ iJ-a.vXj 

^JAAAAJf ivJLj:»^ ,J-oLM-'t |*L>!Lj Lu-ot tXiJ ,j.*v^Lj L>L«-of [SS' ^J^y *i)~»£ ^j 5w»£^ tXjjJ Vj <Xj*Ai. 
JU:=«-V t5^^' U^} 5lX*J ,j.X LAA-Lfc i_aJii.t «JJt ^jl5'. «J-ya.Jt iXLj t^^ S,.AJt.'l lXJj «JJI jXcUi 1 In Cod. est .kiLj. — - In Cod. est ^i».. ^^^-AjiU. «*-» JU*« ^jj! sVyC.J JjJ *Xi w.a/! r Ldi' ^^ »(Xg*J J3^JU-'I it*-'' V*^ r*^ ^)} '^''J''*^? 
^t «-yl-£ |vifti yo^ J' kjtjjLj jj^ viy>L=»l j?-y> UJj ,j-oUvt} (j**^ «-cw ^j OwO ^jl jl ^jjyoLcj 
^ j^ &j Jyi Lj y^^. y^ |«-*Ax yc^ >>J*J ^ ^jlt>Jtw 1^1 ,,yJ:Xi lt\j(X<i UU^ (^5)^1 ^;-? ^^ 

«jLo J>A*»,I ^ ^.aaSI ,j.aX««0 iJ-J lijsLsJ JJuJI 

tX >Vt j — =>-l Jl — «- r-^-^ 1^-^'—' ^ -^' c^* '«S^ **-^*»^ (jl^ i;)^ ( b**«*,Jt) 

(Xjyj ^^ ^jltXsu*. «jL&.Li 

»Xjlj \.^..c ' ^Lj v_*-k_A_i. j-^ « w„~.. LjL-v_JI —S^L-i—ll I g Jl (Jucyi) 

cV .T..>.. <-^_,Jt Ijt ^^_»_'l ij«-iLj «— >— » I >«*— ^— jt «_ijl lC_<_w,-~. 

vX-jVi r_^ ^; ,UL_>I u.*-v_jl5 J Sl) st; w > (j^t j—T 

J^VI «Ajj ^j.x ,j-AJu vi)iLJ ilyi^ JijLe^ j>^ M ,.t i-.^ *Jvl iU*», ^j ,j-lS1v*>o ^jj viuLit iioV^ ool^^ 
L..t ^ «^yLfc »j^ «.»2^ ^^^ ^lJ° 'r*^' *-L!t Jy.fc ^jiJ tXJV:? ^'^^ (^^5 i:><y^^5 M .',■■■ I '^ «-^ 

j^'L*j" iJJt «♦->v IV. lConjp, Tyd. «i^L^ l»^. «-' ^^ |**-L^ itL'l Jj--,^ O^-O JUisLi «il «UOj _JLis ^jl ^ j^jlfi (J-J J-**^l iXJ^ ^jt 

^J^I JLw, J.Yt ^**J^ )-S-<i vl' «ijjOLj f»Lst. *.t.Jl VI «JJI J^j-J (j*-LaJI «.*wut ijlj'. xciv ^J-c Skjt 

«-j.Luo ^t ^L», |VJ ici>s(>-Ls 5«Xo sLftjU i—o-LJLj «.jj-o «jI JLftj 1*.^^ i^j ivj-»-^'}-" <-^>^ J-^i \j°^)^^ 

J.yt «-o, -^^ ^jjc jj^oiJ j*«.«-^ «J («jLj. ocVI «jJI *jL*«. LsJa.«oLi «i^-Ct ^»1 ^j.x' ^jLC».} LajlJU ' Uoc verbuin sic sciiptuiii inetruni lurliat. In pronitu est legere LajIj, et verba sic jungere: 
au-ft LajL JoL> _*-y-^ ^j-x!- Vetat longa accusativi terminatio in pausa, quorainus Jou tanquain adver- 
biuin jungamus cuin vcrlio.^L. — ^ Ucstiturnfluiii puto Iwyct ^^ ^^JJI- — \S^\j r^S r***-'' 'i is^ [j^ *i?7v'' -'^; ki 15*^') <^^ '^') ^5*^5 ;^ i vii^Y^ fi^^ JL* y^^' 
J JUj ^^4**^ ^ ^j-v"'-^^ c^Pi u?;'^'"; ^r*',?*-^' cH'^ ?^5 '^'-" ^J^ ij^-' ij^ i*-'^ «J^ 
UxiLl pjLs. JLs^ 1*4^');' vJ^ ""{S*^ ^ ^' lt^^ cj' tj'^ . * . '''' " ^^ '-^ oV^Vf jj-» Xx«*j^ s^^ «^^I 

(Xs-t^ t5;tN-«5 J^ tX*J^ *^'^ ij-^ J)-'^ ^j^ O^ (5*^'-' >J^r? (5^ ^S^^T^ ^f^ '"^^ u'~^ (iJ^'l 
jOc Vj sjO*. ^5^' (jl^ ^ (^<^-V*" (3=*-^ '-S^ 15*^*^ '-yV^ "^ (J"« fTT^'? ^'y '"^ is^'^^^ 
(jl ^[^ o^-oai (^tCu* o-Uii x*^ pLflJL'1 «j Jj-o I j Lo Jaj| ,^(Xlw tXA^ lS^^^ ij'^ '-*^' "''^V^ 
J^ tVcli' ye. (^JoLw ^^Lb»l Lit L^-i-yJ (.XXlLo^ JJ bt LJt ,j-oJt^ u"'yJ' J^ 'J<^ ,e*^Js? 
auJt Lst c:A^aJ «^ hjL^ «JLLs. Lia^t L»i *-g— *J ,j.;y«-Lw-JI (,>a*j sLo» jt _aUl^o tXi^t ;^vtX»o 
,j^ t^jj ^^Ls. iv^Aw fcV-*^ 1*^.?^ U^J^ ,jt Vt yo L»i Lgj Xas; j^ 5(>.j ij^ jj-JC«Jt cJcX~.t^ 
£c)l\ siX^ ^UiL! li^Vt |»jL=. (jtjyt yG ^t JLs^ cjL^Vfj XVt ^^a; t^y ^J Lo siU ^L^ ns. 
JLfti oJLsXs? cyj-«fl SJLif viLL) ,j L^AX! --vs» ^jt i^jAjLi iJLwj) |j«c L»jUs> oJLwJ istyot cj^U» Jyci 

^_JLLs CJa-oJf >«+A«J *J «jf oJLs. iUtXj sf>Jt OJj^tfJ *-ot «jf iUwfiJ ,j-0 ^5^f« cXj'fc-0 |«*i^f |*J'L^ 

-i»l. J^L't ia-wj. JccIJf jj^f, P ^ i^t ^j.^^ Jf J-f^ Lst Lj JULs Jo.^ «jJt ^Ls^j |*.t-*aJt ^vwt «uyLt 

'Lu «JUt aL(-=»v ^joiL=.Vt Sy^'; r-^^'' «Jiw^^ «JJb «JiiJf JJO"Jt ^j^f» |vJ'Li. JLiLj JJjTJt ^>.so. jjj sJJt J^. ^iLJJiJt |V**LL't ,j.j jj-(.i>"Jt Jy-fc. jiLgJt JUaxc ^jj ^jLki-w >«4.w. «JLw, Jju» 
ooj^it ^j «jw ^jb'^ «.ov ^j*J)f jjj dULo ^^tXx 1^^ LgAJLs ,jt^. |j-Ow»aJf «il^ iU£ ^c^N ^wiJt 
JjJ |vXi ij^jJ' L3-'^ Jy^'' li' 'T^ 1*-' '^'^ *^3 JUsxJt |.Ljf ^j of J^ J,t ijytLJf jJ.^ ^ vo-o 

lijxLit vij(\i.j ^4^' (j ij'^ c^^ ^'^^*^ 0-LS»tj «JLLisLs JiyuJt yOjt.> J^ jt Jt Lw^.ajs? otjoi/j 1 In Tyd. Conspectu legitur ^-aJCc, quod Wiistenfeld bcne correxit. — 2 In Cod. cst Luj. — — r — JUi ^ ^H ju*ki- "Vi j^l cXJLXj u^'^ ^;^ S^^ ool |j-.^yi cU£ Ll L tyUi ol jju J^l 

^jwi^l^ ^■<a..S. oLol lil _^l JLs ^yc t.^ ,^1 I^Ui ^54-«<i~» JsA^j-gJit L^J JLaa. ijliU ^JW |VJ"U» 
aJUel Lc »X'I ^LsXyw JLiJ JyJi-s. ^ tX^I iU3 kXj^ iu-U JjsLsVJilJ" V ^^*-Ai Jito.1^ Cki»l I jt s} 

L) X ^"^' >^'«J^ i' J-<fl; C^ ^^' ^';' tXi> »7^ 1*^'*^ ^ '•^ '^iy^^ 7**^ >^' '-"^; J^; (j-" 
LJJj ;^'LJI Ju-Lc. oJ'j2i JuJI '-«■*-^s «JyAX) |j>& LJL«»i J-«->.i> ^^ tX«-=>-l ^cJJt ^t >wi^l ygJt> L:t 
_jyAia.t SJ JuiLij Jou «J JLs^ &J *-r^)^ ^'"^V^ |V-L«i JLs jviLs. J^t a-Ut (X«-c Lt L caXs j^ v=» 

, (7-t^«"'' (mI JL jo Lc. JL JLsi». lijiLj ^ iJ_'t d^ Ll L JL jj-U.'t jj.xi (ja-Ls^jJt *** (VJ"Li. L 

jv^.JCo J^; JL Ui. |».gJjo ^^.«aiu^" V^ |«-S-5yi=' i5-'^5 ^^ '-^'^ (^■'^ ij^ tXia.L" Vj JJLo 

ivjL* L JL. «-~tv ,«iN |»j ijOxVt iui/-oL oXkj (Xt.i»l ^"4=L JL" ^^^ ,^ [♦-S-^ ttX=»l SvXi V^ 
^ ^ ^\ JkA |»j'l.i J^=»> JL"j |v-Lw.j" ^Xxa.'^ |V-l*>o" (XyJ^ (*-L*<J" iXajJ^ [vjU» «J JLiii SiXjtX^' Ljjt 
,5^ jJL5\j Vj j^j,^ Js^Xx^t ,yj=- LjjJt ^ ^^1 'i ^j\ ^ JLo-. ^^f J^ JL" Jyil OJU.J 

(jU^ ^ ,_^Lo J\ yi JL^ ^j-^ «ys J.'f ij^ v_.sAi:t V ^jl J^^ ySS^ ^^ ^^Ol V J^f J J^y 

Lai\ |vjLi. S^) JL^ »Jwo vyL2^ ^U «X't J.a u^}*;? iXoiki^ a-u icy\jj:=.V tXo^ v_>xCJ iXJf 

JL .^Lyil JUj^ L§Ai ^5.>l^ Lit^ olj-'L5 Lojy=>t Jo |VjU JLai Jt^ ^i ^ ^^LftJI j^' L0I ^yiXj 
juo o';;^'? vW-"^' u'^ ^'^; '^'^^ |V^O-Lil ^;l^ a-L'l lQ^ L^LoJJI ^^I JL ^ Lc^ 
\y4 ool i^^iU. L Jol^ jICJI |v*j J^^'l jJ JL^ Jj ^^1 jy ^ joL jJjt ^Lai ^^\j JUj JJI 

JLs. J^tj ^«kftjl Jc=- Ojisl ^l «JCo o^JJ' ^jl ^5*«^ J<fi i.iA-Ui> |VJ'L=» JL^ 5^yi ^jUa) ^j Hi 
J^ oo Jii JJtXS' oa.aJs^ ooiiaiijt -ica. oaLo SJCo v.iy.xjj" U-U ^yw U ^*|S»^ ^tX»ajf^ «kiijl 

(vjU. JLj UjcLs j.» ^^j UjcLo ^ ^y:-l ^.i^-ii^JL ^sf^-^i^ J^ ^'1 (vJj ^j.>u-Lfli.| j^'Ls 

JL" aui^J |jCoo Jo>y j^ ^^J-^^ oJjii LoL^I ^^y [.LjI XjiU o-o ^j vlUiO ^-J-o JjL't ^"^ 

LjI Lj oot Ja> J, 1^'LAi JL" iC^JI JJJ ^/! ^.jy^j ^jt tXj^. VI tX=»t |vg-o o^ '■^'■^ ly^T^*^ 

I jlj JL" j.JaJI tjJ> ^j ^^;; J^ ijl tXj^ jL^t J^ mxi y ,jl ^^ ^" JL" ^j-^^t (Ua 

I jjo j^ ^ i^j'^ Oy.t LjI Lj JL^ LjuJs ioLo viJjuoL (3^^ (>j'j ^-«-i. v'r^ **^5 '"'^ <^' tM^-j 

1* ^lLo oJLftJ. iHfXc- vi*^'^^ yj^ dJ^ t^ n-^ ^t^-^^r? ijl^ ^^ &x^L5^ «*|-> ^«^^ itxc jc^^^ '^*^ *^J-^ 
is^jyLll c>jt*-w sjUJL*.. j-i^£ X>U« iLs^t ^ j 3 &«i^ "LiiUawLll ^^^ ^ tXt-^l ;j-LX«JI ^l JLs jJLLo Lc k 
sLsU Ij-^L^ a-ov i-oJjJs ^jJ |VAffljj| i^sXu-l ^l ^-A-«i«-'l J^ v.::;kAS' Jju &^> -^^£,'1 xJJI kX«^ L>l 
Jjuu*,!. **j JLi' lUyJJax Joyo Vl »-L=| V tjJi^ JU*AJ J^ JjJJiJ ^jl ^LwoiU \^ JjO jJLw-S ^Lwjl 
Joti jl ij^} «-' ciJ^aiXwV ^cJLjI ^ «jI LcI ** «-'y^^ r*-*^' ^5*^ *-^' 3 ^5;L»ajV( «jLJ ^_j| «iAjJ*^ 
J.Lol y ^l ,c*«^ J^ cjJJLt. kJL»M-'t 5-X5> oAJU-ws JL; «ui aJ_'t |vXi^ _ijs- s^J-i s-wJlo JJj 

^^ tj^'L=>. bl Luaj vijy>Lit ^ ^^zcLi-o Jl^aI dl j jt ciUi^ -.LJt ioiLj oJiX^ svjkj vLjJiLj VI Lyi 
-It *— >^ i*-^ ' J^ c^^ J^L> pLijJI ^t vaasI j^ JLfti pUI 3, "^^-«i sJy^ t^^i.^^^ ^^ wjji .31 <*y^' 
^jJI .>bV| JJ3 Lscjoo^ ''';r^ i "^T^J ;'tX4-' li ^J-^' -^' ij-*jLijiJI ^-o ^O',^ ^j bl Lu-o 
(vJ J>.c. jc-w-c» w»-ft*oJ LjiLj -aaJjJI. !^I o^JJLXi Ju^jJt ju-ci-; p.g-ci js-o j>^ -i^v .v, 't «iU3 tXjo ^jl^ 
Lff Jju oJ-yw-ssjivwt L*i 55v<^'l »i-LL) ^5*-Ls j^ Vr*"'? (•UIs JJ.3 Jju ,i ^..Jaj *Jj o^3 Jo'. o^t 

j^jJiLt |»iLi ^U-w ^jd ^pC»j| oJi' V. L" -^v .'i'. ^^ t>ljui^ ^-^^J-Jt i^AJui (j-fc oojsit J-Lwl^ l*''^'? *J*^y-'' kj u3'^ *iL5'^J. ^a-iJLJf^ £))^^ 
^U. j,jj:^ ^jLl^\J.A_'t ^^U ^ J^^ ^^'1 ^J ^o ^lj.*^ iU£- ^^;^ LdLjl jc-^'-^' f-f^ 
«jJt >«*Ji^l jIJjlj ivjUa- Jos-0 UJ JyO XJLie **A=»f. Jy-Li. ^^j Jw^l «JJt Jy.£ ^t [»LJI ^ .^ljju <"' 1 In Cod. perperam scriptum est jj|. In couspectu Tydemanni pro ^_*^P legitur ^,,»^ , unde orta est 
Wiistenfeldi emendatio _j|. — V